A+ A A-
 Uprava banke

Sandra Lonco, predsjednik Uprave

Sandra Lonco došla je na čelo MF banke nakon osamnaestogodišnjeg iskustva u finansijskom sektoru. Rođena je u Varaždinu, a Ekonomski fakultet završila je u Banja Luci. Prije aktuelne pozicije obavljala je funkciju direktorice Mikrokreditnog društva „Mikrofin". Stručna znanja je usavršavala kroz razne domaće i međunarodne seminare iz oblasti finansija i računovodstva, upravljanja rizicima i menadžmenta. 

Na poziciji direktora MF banke je od 1.2.2015. godine. Pored sveukupne organizacije Banke, u njenoj direktnoj nadležnosti su Sektor sredstava i transakcionih poslova, Službu računovodstva i izvještavanja, Služba ljudskih resursa, Služba odnosa sa investitorima i Služba za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

 

Dragan Đurić, član Uprave

Nakon desetogodišnjeg rada u MKD Mikrofin d.o.o Banja Luka septembra 2013 godine prelazi na poziciju izvršnog direktora MF Banke a.d Banja Luka. Primarno je odgovoran za upravljanje Sektorom riska, Sektorom IT, Službom HR i Službom logistike.

Na poziciji Izvršnog direktora MF banke nalazi se od 1.9.2013. godine i primarno je odgovoran za Sektor upravljanja rizicima, Sektor za informacione tehnologije, Službu pravne podrške, Službu pravnih poslova prinudne naplate, Službu za restruktuiranje kredita i Službu nabavki i administracije

Bojan Luburić, član Uprave

Bojan Luburić rođen je u Banjoj Luci 1984. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a zvanje Magistra ekonomskih nauka stekao je na Poslovnoj školi „Sir John Cass“ Univerziteta u Londonu. Prethodno iskustvo na polju finansija stekao je u firmama Procredit banka i Ideal Company.

Na poziciji Izvršnog direktora nalazi se od 1.4.2017. godine i primarno je odgovoran za Sektor tržišta, Službu za odnose s javnošću i marketing, te Službu podrške tržištu.

 

 

Nadzorni odbor banke

  Aleksandar Kremenović - predsjednik

  Mladen Bosnić - član

    Frieder Wohrmann- član


Srećko Bogunović  - član

   Dželila Hadžović- član

Pretraga