A+ A A-

Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi

Korisnici kredita:

 Fizička i pravna lica koja su upisana u registar nadležnog organa.

Namjena kredita:
 •  Nabavka osnovnih sredstava
 •  Nabavka obrtnih sredstava
 •  Refinansiranje
Iznos kredita (KM):
 •  od 5.000 do 50.000 KM
  •  
Rok otplate:
 •     do 10 godina, uz mogućnost grejs perioda do 36 mjeseci
Kamatna stopa:               
  •  Osnovna kamatna stopa 4,7%
  •  za projekte koji se realizuju na teritoriji nerzvijene ili izrazito nerazvijene opštine 4,2%
  •  Za članove klastera 4,4%
  •  Kumulativno 4,1%
  •  
  •  
Naknade za obradu zahtjeva: Finansijski posrednik može obračunati korisniku naknade i provizije po osnovu obrade kredita, nadzora i kontrole i/ili prijevremene otplate kredita, pri čemu ukupan iznos naknada i provizija ne može biti veći od 0,5% od odobrenog iznosa kredita (za fizička lica), odnosno od 1% (za pravna lica).
 Obezbjeđenje:

 Kao instrumenti obezbjeđenja, koriste se:

 •  Mjenice, kao obavezan instrument obezbjeđenja i to za sve učesnike u kreditu
 •  Solidarno jemstvo bonitetnog fizičkog lica 
 •  Isprava za zapljenu plate svih učesnika u kreditu kao obavezan instrument
 •  Hipoteka na nepokretnostima, je obavezna za  iznose kredita > od 30.000 KM

Kao dodatno obezbjeđenje, pored navedenih obaveznih instrumenata, prihvataju se:

 •  Solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika

Moguće su kombinacije vidova obezbjeđenja, a konačnu odluku donosi nadležni kreditni odbor.

Više detalja na sajtu Investiciono-razvojne banke Republike Srpske:
http://www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=52

 

Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi

Pretraga