A+ A A-

KREDITNA LINIJA ZA POČETNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

Korisnici kredita: Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost ne duže od pet godina od dana podnošenja zahtjeva za kredit.
Namjena kredita:
 •  Nabavka osnovnih sredstava 
 •  Nabavka obrtnih sredstava
Iznos kredita (KM):
 •  od 5.000 do 50.000
Rok otplate:
 •     do 7 godina, uz mogućnost grejs period od 12 mjeseci
Kamatna stopa:               

 

 •  

  Osnovna kamatna stopa 4,7%

 •  Za projekte koji će biti realizovani na teritoriji nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih opština 4,2%
 •  Za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije 4,4%
 •  Za članove klastera 4,4%
 •  Kumulativno umanjenje 4,1%
   •  
  •  
  •  
Naknade za obradu zahtjeva:

Finansijski posrednik može obračunati korisniku naknade i provizije po osnovu obrade kredita, nadzora i kontrole i/ili prijevremene otplate kredita, pri čemu ukupan iznos naknada i provizija ne može biti veći od 0,5% od odobrenog iznosa kredita (za fizička lica), odnosno od 1% (za pravna lica).

Obezbjeđenje:

 Kao instrumenti obezbjeđenja, koriste se:

 •  Mjenice, kao obavezan instrument obezbjeđenja i to za sve učesnike u kreditu
 •  Solidarno jemstvo bonitetnog fizičkog lica
 •  Isprava za zapljenu plate svih učesnika u kreditu kao obavezan instrument
 •  Hipoteka na nepokretnostima, je obavezna za  iznose kredita > od 30.000 KM

Kao dodatno obezbjeđenje, pored navedenih obaveznih instrumenata, prihvataju se:

 •  Solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika
 •  Solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika
 •  

Moguće su kombinacije vidova obezbjeđenja, a konačnu odluku donosi nadležni kreditni odbor.

 

Više detalja na sajtu Investiciono-razvojne banke Republike Srpske:
http://www.irbrs.org/azuro3/a3/index.php?id=51

POČETNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

Pretraga