A+ A A-

KREDITNA LINIJA ZA POLJOPRIVREDU

Korisnici kredita:

Pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu.

Namjena kredita:
 •  Nabavka osnovnih sredstava
 •  Nabavka obrtnih sredstava
 •  Plaćanje poreskih obaveza
 •  Refinansiranje
Iznos kredita (KM):

 

         Pravna lica:

 •  od 30.000 do 5.000.000 KM za osnovna sredstva (min. 30%), obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje;
 •  od 30.000 do 5.000.000 KM za osnovna sredstva (min. 30%), obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje;
 •  od 10.000 do 3.500.000 KM za obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje.
  •  od 10.000 do 3.500.000 KM za obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje.
 • Preduzetnici:
 •  od 5.000 do 500.000 KM (nabavka osnovnih i obrtnih sredstava, pri čemu je minimalno učešće osnovnih sredstava 30%), plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje;
 •  od 5.000 do 350.000 KM za obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje;
 •  od 50.000 do 2.000.000 KM za obrtna sredstva za nabavku poljoprivrednih proizvoda domaćih poljoprivrednih proizvođača.
Rok otplate:

                Period otplate:

 •  do 12 godina (osnovna i obrtna sredstava i plaćanje poreskih obaveza)
 •  do 5 godina (obrtna sredstava i plaćanje poreskih obaveza)
 •  do 1 godine (za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda)

Grejs period:

 •  do 36 mjeseci (osnovna i obrtna sredstava i plaćanje poreskih obaveza)
 •  do 12 mjeseci (obrtna sredstava i plaćanje poreskih obaveza)
 •  do 12 mjeseci (za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda) 
Kamatna stopa:               
 •  Osnovna kamatna stopa 4,4%
 •  Za projekte koji će biti realizovani na teritoriji nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih opština   3,9%
 •  Za članove klastera  4,1%
 •  Kumulativno umanjenje 3,8%
  •  
Naknade za obradu zahtjeva:

Finansijski posrednik može obračunati korisniku naknade i provizije po osnovu obrade kredita, nadzora i kontrole i/ili prijevremene otplate kredita, pri čemu ukupan iznos naknada i provizija ne može biti veći od 0,5% od odobrenog iznosa kredita (za fizička lica), odnosno od 1% (za pravna lica).

Obezbjeđenje:

Kao instrumenti obezbjeđenja, koriste se:

 •  Mjenice, kao obavezan instrument obezbjeđenja i to za sve učesnike u kreditu
 •  Solidarno jemstvo bonitetnog fizičkog lica
 •  Isprava za zapljenu plate svih učesnika u kreditu kao obavezan instrument
 •  Hipoteka na nepokretnostima, je obavezna za  iznose kredita > od 30.000 KM

Kao dodatno obezbjeđenje, pored  navedenih obaveznih instrumenata, prihvataju se:

 •  Solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika

Moguće su kombinacije vidova obezbjeđenja, a konačnu odluku donosi nadležni kreditni odbor.

 

 

Više detalja na sajtu

Investiciono-razvojne banke Republike Srpske:

http://www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=53

IRB POLJOPRIVREDA

Pretraga