A+ A A-

KREDITNA LINIJA ZA PREDUZETNIKE I PREDUZEĆA

 

Korisnici kredita:

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti, uključujući i novoosnovana pravna lica.

Namjena kredita:

 • Nabavka osnovnih sredstava
 •  Nabavka obrtnih sredstava
 •  Plaćanje poreskih obaveza
 •  Refinansiranje
  •  
Iznos kredita (KM):
  • Pravna lica:
  •  
 Pravna lica:

 •  od 30.000 do 5.000.000 KM (nabavka osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje, pri čemu je minimalno učešće osnovnih sredstava 30%)
 •  

 • od 10.000 do 3.500.000 KM (obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje)
 •  

Preduzetnici:

 •  od 5.000 do 500.000 KM (nabavka osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje, pri čemu je minimalno učešće osnovnih sredstava 30%)
 •  od 5.000 do 350.000 KM (obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje) 
 • od 50.000 do 3.000.000 KM (za pripremu izvoza)
 • od 50.000 do 2.000.000 KM (za obrtna sredstva za nabavku poljoprivrednih proizvoda domaćih poljoprivrednih proizvođača) 
Rok otplate:
 •  

Period otplate:

 •  do 12 godina (osnovna i obrtna sredstva i plaćanje poreskih obaveza)
 •  do 5 godina (obrtna sredstva i plaćanje poreskih obaveza)
 •  do 3 godine (za pripremu izvoza)
 •  do 1 godine (za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda)

Grejs period:

 •  do 24 mjeseca (osnovna i obrtna sredstva i plaćanje poreskih obaveza)
 •  do 12 mjeseci (obrtna sredstva i plaćanje poreskih obaveza)
 •  do 24 mjeseca (za pripremu izvoza)
 •  do 12 mjeseci (za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda)
Kamatna stopa:               
 •  Osnovna kamatna stopa 4,7%
 •  Za projekte koji će biti realizovani na teritoriji nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih opština 4,2%
 •  Za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije 4,4%
 •  Za klastere 4,4%
 •  Za projekte za podsticaj turizma 4,4%
 •  Za izvoznike (kratkoročni krediti) 4,2%

  U slučaju da korisnik kredita istovremeno ispunjava više kriterijuma za umanjenje osnovne kamatne stope, maksimalno kumulativno umanjenje osnovne kamatne stope može iznositi 0,6 procentnih poena, odnosno 0,9% u slučaju kada je vlasnik mlađi od 30 godina.

Naknade za obradu zahtjeva:
 •  Finansijski posrednik može obračunati korisniku naknade i provizije po osnovu obrade kredita, nadzora i kontrole i/ili prijevremene otplate kredita, pri čemu ukupan iznos naknada i provizija ne može biti veći od 0,5% od odobrenog iznosa kredita (za fizička lica), odnosno od 1% (za pravna lica).
Obezbjeđenje:

Kao instrumenti obezbjeđenja, koriste se:

 •  Mjenice, kao obavezan instrument obezbjeđenja i to za sve učesnike u kreditu
 •  Solidarno jemstvo bonitetnog fizičkog lica
 •  Isprava za zapljenu plate svih učesnika u kreditu kao obavezan instrument
 •  Hipoteka na nepokretnostima, je obavezna za  iznose kredita > od 30.000 KM

Kao dodatno obezbjeđenje, pored  navedenih obaveznih instrumenata, prihvataju se:

 •  

  Solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika

Moguće su kombinacije vidova obezbjeđenja, a konačnu odluku donosi nadležni kreditni odbor.

 

 

Više detalja na sajtu

Investiciono-razvojne banke Republike Srpske:

http://www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=54

 

ZA PREDUZETNIKE I PREDUZEĆA

Pretraga