A+ A A-

VISA BUSINESS REVOLVING

Visa Business Revolving kartica je kartica sa mogućnošću plaćanja duga u ratama. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu, na bankomatima, POS terminalima trgovaca i šalterskim POS  terminalima banaka koji imaju istaknut istaknut znak VISA.
KORISNICI:  Korisnici Visa Business Revolving kartice su preduzetnici, mala i srednja preduzeća.  Kartica može biti vezana za transakcioni račun ili za poseban namjenski račun za Visa Business Revolving karticu.  Klijent postaje korisnik Visa Business Revolving kartice na osnovu popunjenog  zahtjeva pravnog lica (koje je nosilac  kartice), pri čemu se na zahtjevu navode fizičko lice ili lica koja će biti korisnici pojedinačnih kartica.
LIMIT PO KARTICI:    od 1.000 KM – 10.000 KM,
Nosilac kartice može da limitira svakog pojedinačnog korisnika do maksimalnog limita sredstava koje može da potroši.
NAČIN OTPLATE: Mjesečna otplata u iznosu od 5% ukupnih troškova zajedno sa pripadajućim kamatama i naknadama iz prethodnog mjeseca. Naplata mjesečnog iznosa je svakog  20-tog u mjesecu za prethodni mjesec automatskim terećenjem računa klijenta.  Klijent može  vanredno uplatiti sredstva na svoju karticu čime reguliše nivo potrošnje i obaveza
ROK VAŽENJA: 4 godine
OBEZBJEĐENJE:
-    mjenice (svih učesnika u kreditu),
-    solidarno dužništvo - sudužništvo (vlasnika/osnivača registrovane djelatnosti),

VISA BUSINESS REVOLVING

Pretraga