A+ A A-

Sledeća >>

Poslovni prostor - Derventa

16 novembar 2016

Referenca : Up-259-A/2016

Adresa :

Vuka Karadžića bb
78000 Derventa

Regija : Gradska zona

Finansijske informacije :

Cijena 50 000 KM

Detalji :

Stanje vlasništva Korišteno
Životni prostor 76 m²

Na osnovu člana 68. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 i 59/13), člana 72. Statuta MF banke a.d. Banja Luka („Banka“) , člana 4. Poslovnika o radu Uprave, u skladu sa Procedurom za upravljanje stečenom imovinom, te u skladu sa Odlukom brojUp-259-A/2016na prijedlog komisije za prodaju stečene imovine, Uprava Banke dana 27.10.2016. godine objavljuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu „MF banka“ a.d. Banja Luka

Predmet prodaje je poslovni prostor upisan uKnjigu uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža broj 763 k.o. Derventa, površine 79,62 m2 a koji je izgrađen na k.č. broj 3925, koja je upisana u posjedovni list broj 3351, na adresi Vuka Karadžića bb, Derventa . Lokacija stana je u užem centru Dervente a nalazi se u okviru stambenog objekta za kolektivno korištenje. Poslovni prostor posjeduje kompletku komunalnu infrastrukturu.

Nekretnina se prodaje kao cjelina po principu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Ukupna početna prodajna cijena iznosi 50.000 KM.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku „Ne otvaraj-oglas za prodaju nekretnina“ na adresu MF banka A.d. Banja Luka, Vase Pelagića 22, 78000 Banja Luka ili na protokol Banke na istoj adresi u roku od 15 dana od objavljinja oglasa u dnevnim novinama „Nezavisnim novinama“.

Ponuda obavezno mora sadržavati:

  1. Osnovne podatke:

-       Za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon;

-       Za pravna lica: naziv i sjedište, JIB, kontakt telefon i kopija izvoda iz sudskog registra za društvo;

  1. Iznos cijene koja se nudi.

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovoga oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim.

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena. U slučaju istih ponuđenih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.

Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08h do 16h putem telefona broj: 051/240-300, a nekretnina se može pogledati u dogovoru sa službenim licima Banke. Banka zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima oglasa ponuđači će biti obavješteni pismeno putem pošte.

Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni Ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva nekretnina snosiće kupac.

Vrati se na listu

Pretraga