A+ A A-

Poslovni objekat Nova Topola

27 april 2017

Referenca : 590193edbf469

Finansijske informacije :

Cijena Kontaktirajte nas

Detalji :

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina

Predmet prodaje su nekretnine upisanim u ZK uložak broj 206, k.o. N/P Nova Topola k.č. 405/45 površine 4361 m2 od čega se 1105 m2 odnosi na privrednu zgradu, a ostalo na zamljište uz privrednu zgradu. Nekretnina se nalazi u Agroindustrijskoj zoni u Novoj Topoli - Opština Gradiška i idealan je za poljoprivrednu djelatnost (blizina carinskog prelaza Gradiska kao i blizina autoputa Banjaluka – Gradiška).

Objekat je građevinski završen i posjeduje upotrebnu dozvolu. Objekat se sastoji iz dva dijela: administrativno –trgovinskog i proizvodno – skladišnog.Objekat je povrsine 1200 m2, s tim da je skladišnog prostora 1000 m2, a 200 m2 je upravna zgrada (u sklopu tog prostora nalazi se 50 kvadrata fizički odvojenog prostora namjenjenog poljoprivrednoj apoteci). Objekat je izgradjen od čelične konstrukcije i aluminijske stolarije, a obložen je sa fasadnim i krovnim panelima debljine 10 cm. U sklopu skladišnog prostora izrađene su dvije komore za podhlađivanje voća i povrća (jedna komora je 303 kubnih metara a druga je 405 kubnih metara) u kojima nije istalirana oprema za rashladu.

Navedene nekretnine su predmet izvršnog postupka broj 57 0 Ip 116821 15 Ip u kojem je MF banka a.d. Banja Luka tražilac izvršenja a izvršenik je PZ VIP KRAJINA Laktaši koja je vlasnik naprijed naveden nekretnine. Oglašavanje prodaje nekretnina se vrši uz saglasnost izvršenika.

Nekretnina se prodaje kao cjelina po principu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku „Ne otvaraj-oglas za prodaju nekretnina“ na adresu MF banka A.d. Banja Luka, Vase Pelagića 22, 78000 Banja Luka ili na protokol Banke na istoj adresi u roku od 15 dana od objavljinja oglasa u dnevnim novinama „ Nezavisne novine“ i dnevnim novinama „ Avaz“.

Ponuda obavezno mora sadržavati:

  1. Osnovne podatke:

-       Za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon;

-       Za pravna lica: naziv i sjedište, JIB, kontakt telefon i kopija izvoda iz sudskog registra za društvo;

  1. Iznos cijene koja se nudi.

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovoga oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim.

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena. U slučaju istih ponuđenih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.

Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08h do 16h putem telefona broj: 051/240-300, a nekretnina se može pogledati u dogovoru sa službenim licima Banke. Banka zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima oglasa ponuđači će biti obavješteni pismeno putem pošte.

Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni Ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva nekretnina snosiće kupac.

Vrati se na listu

Pretraga