A+ A A-

POTROŠAČKI (NENAMJENSKI) KREDIT

KORISNICI :  Fizička lica sa stalnim primanjima koja obezbjeđuju urednu otplatu kredita.

IZNOS KREDITA:  KM 1.000 - KM 50.000 (uz valutnu klauzulu EUR za rok otplate veći od 12 mjeseci).

ROK OTPLATE:  

• Od 1 do maksimalno 36 mjeseci za sve iznose kredita,

• Od 37 do maksimalno 60 mjeseci za klijente koji su u radnom odnosu na neodređeno, koji su lojalni klijenti (imaju samo kredit u MF banci), koji imaju dugogodišnju saradnju sa bankom ( minimalno drugi ciklus zaduženja ) i koriste više proizvoda banke ( min. 1 osim tekućeg računa).

NAČIN ISPLATE:   U jednoj tranši na transakcioni račun klijenta.

NAMJENA:  Nenamjenski.

 KAMATNA STOPA: Primjer nominalne i efektivne kamate stope možete pogledati u Informacionom listu (IL). *

NAČIN OTPLATE:  Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima, sa ili bez grace perioda.

GRACE PERIOD:  Do 6 mjeseci 

OBEZBJEĐENJE:  

  •  Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog fizičkog lica se prihvata kao samostalno obezbjeđenje kod malih izloženosti ( max. 50.000 KM ), početnih djelatnosti ili kao dopuna nedostatnoj kreditnoj sposobnosti glavnog dužnika pri čemu zbir slobodnih sredstava jemaca mora pokriti ratu kredita.
  •  Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog pravnog lica/preduzetnika, prihvata se kao samostalno obezbjeđenje. Obavezno uključivanje povezanih pravnih lica.;
  •  Kredit bez jemaca (max.15.000 KM za klijente Banke i klijente obuhvaćene posebnom kamatnom stopom na rok do 36 mjeseci; do 5.000 KM uz maksimalni rok 18 mjeseci za klijente koji ne ostvaruju primanja preko banke), ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi:
  • • klijent mora biti stalno zaposlen duže od 12 mjeseci;
   • primanja klijenta moraju biti u potpunosti dokazana isplatama poslodavca i/ili drugih subjekata kod kojih klijent ostvaruje lična primanja;
   • da klijent može obezbjediti administrativnu zabranu;
   • da su svi krediti klijenta na osnovu CRK izvještaja u A i/ili B kategoriji;
   • da su racio pokazatelji po procjeni KO u optimalnim granicama;

  •  Zalog na pokretnu imovinu;
  •  Hipoteka;
  •  Novčani depozit:
  • • Ukoliko je ponuđeno obezbjeđenje 100% novčani depozit deponovan kod banke, nije potrebno uzimati druga obezbjeđenja. Period oročenja mora biti min. 30 dana duži od roka važenja kredita.
   • U ovom slučaju Banka će odobriti fiksnu kamatnu stopu na kredit (aktivna KS) za 2,5% veću od kamatne stope na depozit (pasivna KS), s tim da kamatna stopa na depozit ne može biti veća od kamatnih stopa na depozite po važećoj tarifi banke, a naknada za obradu u ovakvim slučajevima iznosi 50% od redovne naknade. Postoji mogućnost umanjenja kamatne stope od strane nadležnog kreditnog odbora za max.1 %.
   • Moguće je prijevremeno razročenje pod uslovom da je kredit u cijelosti otplaćen. U tom slučaju primjenjuje se obračun KS na depozit za dostignuti broj dana oročenja, u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama na depozita pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica.
   • Ukoliko je ponuđen novčani depozit deponovan kod Banke koji samo djelimično pokriva iznos kredita, Kreditni odbor može odobriti umanjenje ostalih obezbjeđenja.
   • Ukoliko je kredit poktiven 100% novčanim depozitim, iznos kredita može biti veći od 50.000 KM, a rok otplate može biti duži od 36 mjeseci, u skladu sa klijentovim zahtjevom.

  •  Ostali vidovi obezbjeđenja.

 

 * Primjer nominalne i efektivne kamatne stope možete pogledati u Infomacionom listu (IL). Konkretan podatak koji se odnosi na vaš kreditni zahtjev možete dobiti u poslovnici banke, uvidom u nacrt Ugovora o kreditu, a naše osoblje će vam pojasniti sve stavke i odgovoriti na sva eventualna pitanja vezana za realizaciju kredita.

 

 

 

 

 

 

NENAMJENSKI KREDIT

Pretraga