A+ A A-

NENAMJENSKI KREDIT ZA PREDUZETNIKE

KORISNICI: Korisnici kredita su fizička lica, vlasnici preduzetničkih djelatnosti ili osnivači mikro, malih i srednjih preduzeća sa stalnim primanjima koja obezbjeđuju urednu otplatu kredita i klijenti koji otpočinju spostvenu poslovnu djelatnost - Start up

IZNOS KREDITA: KM 5.000 - KM 50.000 (KM 5.000 - KM 10.000 za otpočinjanje poslovne djelatnosti - Start up)

ROK OTPLATE: Od 1 do maksimalno 24 mjeseci za sve iznose kredita (od 1 do 12 mjeseca za otpočinjanje poslovne djelatnosti -Start up)

NAČIN ISPLATE: U jednoj tranši na transakcioni račun klijenta

NAMJENA:  Nenamjenski.

NAČIN OTPLATE:  Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima, sa ili bez grace perioda.

KAMATNA STOPA: Primjer nominalne i efektivne kamatne stope možete pogledati u Infomacionom listu (IL).*

GREJS PERIOD: Do 6 mjeseci   

OBEZBJEĐENJE:  

  •  Hipoteka I ili višeg reda reda, pravno provodiva i utrživa, procijenjene vrijednosti ili ostatka procijenjene vrijednosti 1,5 puta veće u odnosu na iznos kredita.
  •  Zalog na pokretnu imovinu mora biti utrživ, procjenjene vrijednosti 1,5 puta veće u odnosu na iznos kredita.
  •  Solidarno jemstvo/ Solidarno dužništvo bonitetnog fizičkog lica, se prihvata kao samostalno obezbjeđenje kod malih izloženosti ( max. 50.000 KM ), početnih djelatnosti ili kao dopuna nedostatnoj kreditnoj sposobnosti glavnog dužnika pri čemu zbir slobodnih sredstava jemaca mora pokriti ratu kredita.
  •  Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog pravnog lica/preduzetnika,  prihvata se kao samostalno obezbjeđenje. Obavezno uključivanje povezanih pravnih lica.
  •  Kredit bez eksternih jemaca i kolaterala, moguće uz obavezno ispunjenje sljedećih definisanih uslova:
  • • da je klijentova djelatnost aktivna duže od 12 mjeseci;
   • vrijednost ukupne imovine klijenta min. 3 puta veća u odnosu na ukupne preostale obaveze po kreditima;
   • da klijentov posao ne iskazuje gubitak u poslovanju;
   • da su svi krediti klijenta na osnovu CRK izvještaja u A i/ili B kategoriji;
   • da su racio pokazatelji po ocjeni KO u optimalnim limitima.

  •  Novčani depozit,
  • Ukoliko je ponuđeno obezbjeđenje 100% novčani depozit deponovan kod banke, nije potrebno uzimati druga obezbjeđenja. Period oročenja mora biti min. 30 dana duži od roka važenja kredita.
   U ovom slučaju Banka će odobriti fiksnu kamatnu stopu na kredit (aktivna KS) za 2,5% veću od kamatne stope na depozit (pasivna KS), s tim da kamatna stopa na depozit ne može biti veća od kamatnih stopa na depozite po važećoj tarifi Banke, a naknada za obradu u ovakvim slučajevima iznosi 50% od redovne naknade. Postoji mogućnost umanjenja kamatne stope od strane nadležnog kreditnog odbora za max.1%.
   Moguće je prijevremeno razročenje pod uslovom da je kredit otplaćen u cjelosti. U tom slučaju primjenjuje se obračun KS na depozit za dostignuti broj dana oročenja, u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama na depozita pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica.
   Ukoliko je ponuđen novčani depozit deponovan kod Banke koji samo djelimično pokriva iznos kredita, Kreditni odbor može odobriti umanjenje ostalih obezbjeđenja.
   Ukoliko je kredit pokriven 100% novčanim depozitim, rok otplate može biti i duži od 36 mjeseci u skladu sa zahtjevom klijenta.

  •  Ostali vidovi obezbjeđenja.

 

 

* Primjer nominalne i efektivne kamatne stope možete pogledati u Infomacionom listu (IL). Konkretan podatak koji se odnosi na vaš kreditni zahtjev možete dobiti u poslovnici banke, uvidom u nacrt Ugovora o kreditu, a naše osoblje će vam pojasniti sve stavke i odgovoriti na sva eventualna pitanja vezana za realizaciju kredita. 

 

NENAMJENSKI KREDIT

Pretraga