A+ A A-

STAMBENI KREDIT IRB RS

Korisnici kredita:

Fizička lica.

Namjena kredita:

Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija ili proširenje stambene jedinice tako da ukupna površina postojeće stambene jedinice ne prelazi 20 m² po članu domaćinstva.

Iznos kredita:

Od 5.000 do 50.000 KM za rekonstrukciju i proširenje (samo u slučajevima u kojima ukupna površina postojeće stambene jedinice ne prelazi 20m² po članu domaćinstva) stambene jedinice.
Od 10.000 do 100.000 KM za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice u vlasništvu.

Rok otplate:

do 20 godina

Grejs period:

nema

Kamatna stopa:

• beneficirana grupa

3,60%

• grupa I

4,10%

• grupa II

4,60%

Definicije grupa

Benificirana grupa:

 

• članovi porodica poginulih i nestalih boraca
• ratni vojni invalidi I-IV kategorije
• civilne žrtve rata od I-IV grupe
•osobe sa invaliditetom iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12)
• samohrani roditelji sa 4 i više djece
• porodice sa 4 i više djece
• korisnici kredita koji sredstva upotrebljavaju za riješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine

 Grupa I:

• mladi bračni parovi, do navršenih 35 godina starosti (oboje), VII stepen stručne spreme (oboje)
• samohrani roditelji sa 3 djece
• porodice sa 3 djece

 Grupa II:

• mladi bračni parovi do navršenih 35 godina starosti
• samohrani roditelji sa 1 i 2 djece
• porodice sa 2 djece

Provizija:

0,5%

Garancije:

Do 5 godina
FIZIČKA LICA - do 20.000 KM
Obavezna administrativna zabrana za žirante.
PRAVNA LICA – do 30.000 KM
Prihvataju se garancije likvidnih preduzeća.
HIPOTEKA – do 50.000 KM
U skladu sa uputstvom o hipoteci.
Hipoteka se može kombinovati sa ostalim garancijama.


Preko 5 godina
HIPOTEKA – do 50.000 KM
U skladu sa uputstvom o hipoteci.
Kao dopunske garancije mogu se koristiti garancije fizičkih ili pravnih lica.

 

    

Prihvataju se različiti instrumenti obezbjeđenja uredne otplate
kredita kao i kombinacija različitih instrumenata obezbjeđenja*,
a u zavisnosti od svakog pojedinačnog zahtjeva za kredit.

* Kao instrumenti obezbjeđenja prihvataju se:
- jemstva fizičkih i pravnih lica
- založno pravo - hipoteka na nepokretnostima,
- založno pravo na pokretnim stvarima
- novčani depozit.

 

 

Više detalja na sajtu

Investiciono-razvojne banke Republike Srpske:

http://www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=55 

IRB RS

Pretraga