A+ A A-

OROČENA ŠTEDNJA

 

Oročena štednja u domaćoj ili stranoj valuti namijenjena je svim klijentima koji se odluče svoj novac štedjeti jednokratnom uplatom na siguran način, na određeni vremenski rok i uz odgovarajući prihod.
Kamata na oročenu štednju obračunava se mjesečno, konformnom metodom, a isplata tako obračunate kamate vrši se na dan isteka roka ročenja, odnosno na način kako je ugovoreno.

Novcem možete raspolagati na pismeni zahtjev i prije isteka roka oročenja, kada Banka na sredstva oročenog štednog uloga obračunava kamatu po viđenju.

Vaša štednja je sigurna što vam garantuje i Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine za vaše uloge u vrijednosti do 50.000 KM. Više informacija na http://www.aod.ba.

U KM i EUR valuti: 

Period

6 mjeseci

12 mjeseci

13 mjeseci

18 mjeseci

24 mjeseca

36 mjeseci i preko

Kamata

0,50%

1,20%

2,10%

2,40%

2,60%

3.00%

 Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

 Kamatni uslovi se primjenjuju od 01.01.2019.godine.

 

OROČENA ŠTEDNJA

Pretraga