Hotel Borike

Referenca : 58e4d742106b3

Finansijske informacije

Cijena: Kontaktirajte nas

Detalji:

Stanje vlasništva: Korišteno

Životni prostor: 272 m²

Površina zemljišta: 2 216 m²

Adresa: Rogatica

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu „MF banka“ a.d. Banja Luka

Predmet prodaje su nekretnine upisanim u List nepokretnosti broj 239/2, k.o. Borike koje čine tri lokacije.

Lokacija Borike I na kojoj se nalaze Hotel ,,Borike” izgrađen na k.p. br.74, kao stalni objekat sagrađen od čvrstog materijala, samostalni slobodnostojeći, spratnosti Po1/4+P+1+Pk, objekat je gabaritne osnove 272 m2, ukupne bruto površine 2.216,00 m2; garaža i ostava te pripadajuće zemljište; paradna štala izgrđena na k.p br. 56/4 površine objekta 271 m2,; šuma 1. klase na k.p. br. 59/4 površine 4 m2.

Lokacija Borike II, cjelina Arnautovići koja se sastoji iz sledećih nekretnina: štala za krave sagrađena na parceli 361/4 ukupne gabaritne površine 2.745 m2; nadstrešnica za sijeno i slamu izgrađen na parceli k.p. 361/4 površine 386 m2; magacin žitarica sagrađen na parceli k.p. 1229/2 ukupne gabaritne površine 329 m2; štala za ovce (iznad magacina žitarica) sagrađena na parceli k.p. 1229/2 površine 494 m2; štala za ovce II (pored štale za ovce) sagrađena na parceli k.p. 1229/2 gabaritne površine 360 m2; radiona zidani objekat i drvene garaže za poljoprivrednu mehanizaciju sagrađena na parceli br. 1229/2 površine 674 m2 ; štala za konje sagrađen na parceli k.p. 1229/2 ukupne površine 559 m2; interna pumpa sagrađena na parceli k.p. 361/3 ukupne površine zemljišta 1.141 m2.

Lokacija Stare Borike koja se sastoji iz sledećih nekretnina: štala za pastuve sagrađen na parceli k.p. 1296/4 sa površinom od 208 m2; štala za konje (iznad štale za pastuve) sagrađen na parceli k.p. 1296/4 površine 493 m2; štala za konje II (iznad štale za pastuve) sagrađen je na parceli k.p. 1291/3 površine 499 m2.

Nekretnine upisane u ZK uložak br.188, k.o. i to:

Sjemeć na kome se nalaze sledeći objekti: objekat bivši ,,bife” (srušen) na parceli k.p. 554/5 površine 186 m2; građevinsko zemljište na parceli 554/5, stambena zgrada sagrađena na parceli 554/6 površine 151 m2, pomoćna zgrada u privredi (srušena) na parceli 554/6 a građevinsko zemljište je površine 177 m2; Pomoćna zgrada u privredi (srušena) na parceli 556/6 površine 12.976 m2; pomoćna zgrada u privredi (srušena) na parceli 556/6 površine 200 m2, pomoćna zgrada u privredi (srušena) na parceli 556/6, a površina zemljišta je 427 m2, pašnjak 3. klase označen kao k.p. 556/8 površine 637 m2, pašnjak 4. klase označen kao k.p. 556/8 površine 632 m2.

Banka i Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka su vlasnici i posjednici sa ½ dijela navedenih nekretnina upisanih u List nepokretnosti broj 293/2 i ZK uložak br.188.

Nekretnina se prodaje kao cjelina po principu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku „Ne otvaraj-oglas za prodaju nekretnina“ na adresu MF banka A.d. Banja Luka, Vase Pelagića 22, 78000 Banja Luka ili na protokol Banke na istoj adresi u roku od 10 dana od objavljinja oglasa na internet stranici Banke i Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka i drugim internet oglašivačima.

Ponuda obavezno mora sadržavati:

  • Za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon;
  • Za pravna lica: naziv i sjedište, JIB, kontakt telefon i kopija izvoda iz sudskog registra za društvo;

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovoga oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim.

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena. U slučaju istih ponuđenih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.

Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08h do 16h putem telefona broj: 051/240-300 i 051/230-346, a nekretnina se može pogledati u dogovoru sa službenim licima Banke. Banka zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima oglasa ponuđači će biti obavješteni pismeno putem pošte.

Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni Ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva nekretnina snosiće kupac.

Ostale vijesti

Obvještavamo Vas da je MF Banka do daljnjeg obustavila konverziju sljedećih valuta: DKK, NOK i SEK(danske, švedske i norveške valute) iz razloga što su inostrane banke prema kojima upućujemo navedene valute obustavile njihov prijem.

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na jedanaestoj sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine, donio je S A Z I V I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka …

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, te profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti i mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, te profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti i mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, te profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti i mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Poštovani klijenti, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ovim putem vas obavještavamo o radnom vremenu MF banke tokom predstojećih praznika:  14.04.2023. – je neradni dan u poslovnicama: Banja Luka, Laktaši, Trn, Derventa, Prnjavor, Gradiška, Nova Topola, Bijeljina, Zvornik, Brčko, Doboj, Teslić, Petrovo, Prijedor, Novi Grad, Omarska, Kostajnica, Istočno …