Krediti

KREDITI

INVESTICIONI KREDIT ZA STANOVNIŠTVO

U zavisnosti od vrste ulaganja pokrivamo različite potrebe naših klijenata

POTROŠAČKI (NENAMJENSKI) KREDIT

Za situacije kada su vam sredstva brzo potrebna

PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU GRAĐANA - OVERDRAFT

Prekoračenje po tekućem računu

Stambeni krediti MF Banke

Krediti po vašoj mjeri

KREDITI IRB-A

Za stambeno zbrinjavanje ciljnih grupa

U zavisnosti od vrste ulaganja, Investicioni kredit za stanovništvo pokriva različite potrebe naših klijenata. Ukoliko imate potrebu za kupovinom novog automobila u poslovne svrhe, renoviranjem poslovnog prostora ili kao vlasnik poljoprivrednog gazdinstva želite obnoviti postojeću mehanizaciju,  ovaj kredit je najbolje riješenje za vas.

IZNOS KREDITA: 
prema potrebama klijenata od 5.000 KM do 1.000.000.KM.

NAMJENA:

 • Kupovina i adaptacija poslovnog prostora, nekretnine ili zemljišta u poslovne svrhe
 • Kupovina mašina, opreme vozila i ostalih osnovnih/obrtnih sredstava neophodnih za obavljanje djelatnosti 
 • osnovna sredstva u poljoprivredi, podržano od strane GGF
 • Investiranje u stanogradnju
 • Refinansiranje kreditnih obaveza korištenih u poslovne svrhe

ROK OTPLATE:  do 120 mjeseci

NAČIN OTPLATE: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima ili nejednakim mjesečnim anuitetima prema otplatnom planu koji je usklađen sa periodičnošću vaših priliva

U situaciji kada su vam novčana sredstva brzo potrebna, potrošački kredit MF banke je dobar izbor, a pri tome nije važno koja je namjena vaše potrošnje.

IZNOS KREDITA:  KM 1.000 – KM 50.000

ROK OTPLATE:  Od 1 do maksimalno 120 mjeseci za sve iznose kredita

NAMJENA:  U zavisnosti od potreba klijenata.

NAČIN OTPLATE: Kredit se isplaćuje u jednakim mjesečnim aunitetima.

Prekoračenje po tekućem računu (overdraft) je kreditni proizvod koji se često naziva i dozvoljenim minusom po tekućem računu. Proizvod je namijenjen klijentima koji imaju otvoren tekući račun u Banci za priliv redovnih mjesečnih primanja poput plate, penzije, kirije i slično. Iznos dozvoljenog prekoračenja (minusa) po računu predstavlja maksimalni iznos koji odgovara mjesečnom iznosu prihoda za posljednja 3 mjeseca.

IZNOS KREDITA:

 • do visine 3 mjesečna primanja, maksimalno 5.000 KM, za klijente koji primaju platu/penziju ili ostvaruju neku drugu vrstu mjesečnih primanja preko tekućeg računa u Banci,
 • do visine 1 mjesečnog primanja, maksimalno 5.000 KM, za klijente koji koriste druge proizvode (depoziti, krediti i drugo), a ne ostvaruju primanja preko Banke,
 • do 12% od godišnjeg priliva na račun (maksimalno do 50.000 KM )za fizička lica – poljoprivredne proizvođače koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i redovne prilive na tekući račun

NAMJENA: podmirivanje tekućih potreba klijenata
ROK OTPLATEPrekoračenja se odobravaju na period od 12 mjeseci sa mogućnošću dva automatska produženja na naredna 24 mjeseca. 
NAČIN OTPLATE: Kredit se isplaćuje na revolving principu, dnevno u zavisnosti od priliva sredstava na transakcioni račun klijenta.

Jedinstveni bankarski proizvod koji vam omogućava da koristite i vraćate pojedinačne kreditne proizvode u zavisnosti od vaših potreba,  nekoliko puta tokom trajanja okvira.

Proizvodi koje možete koristiti:

 • Investicioni kredit za stanovništvo
 • Prekoračenje po transakcionom računu – Overdraft
 • Garancije

IZNOS KREDITA:  Prema kreditnoj sposobnosti i potrebama klijenta.

ROK:   do 60 mjeseci.

NAMJENA

 • Poslovne investicije fizičkih lica
 • Održavanje tekuće linkvidnosti

PREDNOSTI OKVIRA:

 • Jednom uspostavljeno obezbjeđenje dovoljno je za sve proizvode iz okvira
 • Mogućnost korištenja proizvoda sa različitim namjenama
 • Jednostavan proces odobravanja proizvoda unutar okvira
 • Nakon što jednom platite naknadu za okvir, za ostale proizvode ne plaćate naknadu za obradu

NAZIV PROIZVODA: Stambeni kredit MF banke

IZNOS KREDITA: Prema potrebama klijenta od 5.000 KM do 300.000 KM

NAMJENA:

 • Kupovina i/ili adaptacija stambene jedinice ili kuće,
 • Kupovina zemljišta sa svrhom izgradnje kuće,
 • Pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju i/ili adaptaciju,
 • Finansiranje materijala I izgradnje stambene jedinice ili kuće,
 • Refinansiranje kreditnih obaveza korištenih u gore navedene svrhe,
 • Opremanje I namještanje stambene jedinice ili kuće, na osnovu fakture/predračuna (max do 10% iznosa kredita)
 • Ulaganje u eneregetsku efikasnost stambenog objekta podržanog od strane GGF-a

ROK OTPLATE: do 240 mjeseci

NAČIN OTPLATE: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima, sa ili bez grace perioda

KORISNICI KREDITA: Fizička lica.

Namjena kredita: kupovina, izgradnja, rekonstrukcija ili proširenje stambene jedinice tako da ukupna površina postojeće stambene jedinice ne smije da prelazi 50m2 za podnosioca zahtjeva, uvećano za 20m2 po svakom članu domaćinstva.

IZNOS KREDITA: Od 10.000 KM do 150.000 KM
ROK OTPLATE: do 25 godina
GREJS PERIOD: nema

KAMATNA STOPA:

 • Grupa mladi bračni parovi 3,00%
 • Beneficirana grupa 3,60%
 • grupa I 4,00%
 • Opšta grupa  4,20%

Grupa mladi bračni parovi:

 • Korisnici sredstava mlađi od 30 godina ( oboje)

Benificirana grupa:        

 • članovi porodica poginulih i nestalih boraca
 • ratni vojni invalidi I-IV kategorije
 • civilne žrtve rata od I-IV grupe
 • osobe sa invaliditetom iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12)
 • samohrani roditelji sa 4 i više djece
 • porodice sa 4 i više djece
 • korisnici kredita koji sredstva upotrebljavaju za riješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine

Grupa I:

 • bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje)
 • samohrani roditelji sa 3 djece
 • porodice sa 3 djece

Opšta grupa

 • porodice sa 1 ili 2 djece
 • samohrani roditelji sa 1 ili 2 djece

 

PROVIZIJA: 0,5%

DOKUMENTI

INVESTICIONI KREDITI

Spisak dokumentacije za fizička lica (za Federaciju BiH)

Spisak dokumentacije za fizička lica (za RS i Brčko Distrikt)

Investicioni krediti za stanovništvo

Stambeni investicioni krediti MF Banke

Podaci o zaposlenju tražioca kredita

Podaci o žirantu

Zahtjev za kredit

POTROŠAČKI NENAMJENSKI KREDITI

Spisak dokumentacije za fizička lica (za Federaciju BiH)

Spisak dokumentacije za fizička lica (za RS i Brčko Distrikt)

Potrošački krediti za stanovništvo

Podaci o zaposlenju tražioca kredita

Podaci o žirantu

Zahtjev za kredit

PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU GRAĐANA - OVERDRAFT

Spisak dokumentacije za fizička lica (za Federaciju BiH)

Spisak dokumentacije za fizička lica (za RS i Brčko Distrikt)

Prekoračenje po transakcionom računu građana – Overdraft

Podaci o zaposlenju tražioca kredita

Podaci o žirantu

Zahtjev za kredit

KREDITI IRB-A
Stambeni kredit – iz sredstava Investiciono razvojne banke Republike Srpske

KONTAKT

MF Banka a.d. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Aleja Svetog Save 61
Telefon: +387 51 240 300
E-mail: office@mfbanka.com
Radno vrijeme: 08:00 – 17:00

Pošaljite nam poruku