Sjednica Skupštine akcionara MF banka a.d. Banja Luka

Sjednica Skupštine akcionara MF banka a.d. Banja Luka

 

Nadzorni odbor

Dana: 28.04.2022. godine , Broj: NO - 113/2022

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na desetoj sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, donio je:

 

S A Z I V
I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara
MF banke AD Banja Luka u 2022. godini

koja će se održati dana 20.06.2022. godine u 10:00 časova, u prostorijama MF banke AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.

 

Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka predlaže se sljedeći:

D N E V N I R E D

 1.  Izbor predsjednika Skupštine banke.
 2.  Imenovanje Komisije za glasanje.
 3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
 4. Imenovanje zapisničara.
 5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine akcionara banke u 2021. godini.
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju banke sa finansijskim izvještajima za period 1.1-
  31.12.2021. godine, sa izvještajem nezavisnog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti u 2021. godini.
 8. Razmatranje i usvajanje revidiranog Plana poslovanja za 2022. godinu, Strateškog plana Banke za period 2022 – 2026. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2022 - 2026. godina.
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave za 2021. godinu.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o nagrađivanju članova Nadzornog odbora.
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu i nezavisnog revizora za reviziju informacionog sistema za 2022. godinu.
 12. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2021. godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2022. godinu.
 14. Razmatranje i usvajanje posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između banke i lica u posebnom odnosu sa bankom u 2021. godini;
 15. Razmatranje i usvajanje revidirane Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo u Nadzornom odboru MF banke AD Banja Luka i samoprocjenu rada Nadzornog odbora
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga ukupnih varijabilnih naknada - bonusa za 2022. godinu.
 17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke
 18. Razmatranje i imenovanje novog saziva Nadzornog odbora MF banke AD Banja Luka
 19. Razno.

Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 10.06.2022. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

 

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Aleksandar Kremenović