Konkurs za posao - Gradačac, Gračanica

Konkurs za posao - Gradačac, Gračanica

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007 godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.
Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.
Zbog unapređenja posla a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2018. godinu, raspisuje se:

KONKURS

Za prijem na radno mjesto KREDITNI SLUŽBENIK u :

Filijali Gradačac - 1 izvršilac
Ekspozituri Gračanica -1 izvršilac

Za prijem na radno mjesto BLAGAJNIK-LIKVIDATOR u :

Ekspozituri Gračanica – 2 izvršioca

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

ZA POZICIJU KREDITNI SLUŽBENIK

 • minimalno VŠS ili VSS ekonomskog smjera,
 • dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta,
 • prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika ,
 • poznavanje Microsoft office aplikacije,
 • poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima.

Glavne odgovornosti:

 • akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za odobravanje kredita i garancija,
 • sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,
 • praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,
 • naplata kredita,
 • dostavljanje opomena neurednim dužnicima,
 • izrada statističkih izvještaja.

ZA POZICIJU BLAGAJNIK-LIKVIDATOR

 • minimalno srednju stručnu spremu IV stepen, poželjno ekonomskog smjera,
 • da su odgovorni, precizni, staloženi i komunikativni,
 • poznavanje Microsoft office aplikacije,
 • poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima.

Glavne odgovornosti:

 • poslovi vezani za početak dana po poslovima platnog prometa u zemlji na nivou banke,
 • prijem, kontrola, obuhvat i unos naloga po računima,
 • evidencija najava plaćanja, uplata i isplata, ažuriranje matičnih podataka komitenata,
 • pružanje potrebnih informacija komitentima,
 • likvidacija naloga po svim uplatama i isplatama,
 • otvaranje računa Kljentima Banke,
 • rad sa karticama i prodaja odredjenih proizvoda Banke

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/ tako što odaberete stavku u meniju PRIJAVA ZA POSAO.

Konkurs ostaje otvoren do dana 22.03.2018.godine.
Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.