Nerevidirani finansijski izvještaj za period januar-jun 2021. godine

Na osnovu člana 178. Zakona o bankama RS („Službeni glasnik RS“ br. 4/17MF banka a.d. Banja Luka objavlјuje:

 

 

Nerevidirani finansijski izvještaj

za period januar-jun 2021. godine

 

BILANS USPJEHA

                                                                                                                      (U hilјadama BAM)

      Jan-jun 2021.   Jan-jun 2020.
           
Prihodi po osnovu kamata     17.941   16.198
Rashodi po osnovu kamata                      (4.044)                    (4.098)
           
Neto prihod po osnovu kamata     13.897   12.100
           
Prihodi po osnovu naknada i provizija     4.012   3.098
Rashodi po osnovu naknada i provizija                         (979)                       (666)
           
Neto prihod po osnovu naknada i provizija     3.033   2.432
           
Ostali prihodi iz poslovanja     1.135   1.067
Ostali rashodi iz poslovanja                     (8.655)                   (7.981)
Kursne razlike, neto                            14                           (2)
Rezervisanje za potencijalne gubitke, neto     (4.996)   (3.473)
           
Dobitak (gubitak ) iz poslovanja prije oporezivanja     4.428   4.143
Porez na dobit                               -                              -
           
(Gubitak )/neto dobitak tekuće godine     4.428   4.143
           
Ostali ukupni rezultat                          (166)                        (129)
           
Ukupan rezultat za obračunski period     4.262   4.014
           
Zarada po akciji:          
- Obična i razrijeđena zarada/(gubitak) po akciji (u BAM)     8,66   8,10

 

 

 

 

 

BILANS STANJA

Na dan 30. juna 2021. godine

                                                                                                                    (U hilјadama BAM)

      30. jun

    2021.

  31. decembar

   2020.

AKTIVA          
Novčana sredstva i sredstva kod Centralne banke     114.155   99.823
Sredstva kod drugih banaka     13.979   14.276
Finansijska imovina koja se drži radi trgovanja     53.342   35.468
Krediti plasirani komitentima     386.480   346.737
Nekretnine i oprema     2.359   2.475
Nematerijalna ulaganja     225   270
Investiciona ulaganja     4.515   4.546
Poslovni prostori uzeti u najam     7.453   7.721
Obračunata kamata i ostala aktiva     8.947   8.354
     
Ukupna aktiva     591.455   519.670
         
PASIVA          
Obaveze      
Depoziti banaka     2.544   7.540
Depoziti komitenata     451.218   377.273
Obaveze po kreditima     35.444   37.468
Subordinirani dug     6.845   6.845
Ostala pasiva     21.482   20.660
Rezervisanja za beneficije za zaposlene i ostale potencijalne obaveze     573   797
     
Ukupne obaveze     518.106   450.583
         
Kapital      
Akcijski kapital            51.141          51.141
Emisiona premija                    1.307                  1.307
Rezerve kapitala     1.451                  1.402
Zadržana zarada     15.022   10.921
Akumulirana dobit/(gubitak)     4.428   4.316
Ukupan kapital     73.349   69.087
     
Ukupna pasiva     591.455   519.670
         
Potencijalne i ugovorene obaveze     78.075   66.866

 

 

 

BILANS TOKOVA GOTOVINE (NOVČANI TOK)                       (U hilјadama BAM)

  Jan-jun 2021.   Jan-jun 2020.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti        
Prilivi od kamata, naknada i provizija 20.484   17.472  
Odlivi po osnovu plaćenih kamata (3.868)   (3.466)  
Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima i dobavlјačima (6.459)   (7.987)  
Prilivi po osnovu naplate otpisanih potraživanja 341   597  
 

Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

10.498   6.616  
Promjene na poslovnim sredstvima i obavezama        
Neto povećanje kredita komitentima (44.551)   (16.300)  
Plaćen porez na dobit (446)   (858)  
Neto povećanje/smanjenje depozita komitenata 68.949   (3.300)  
         
Neto priliv/ odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 34.450   (13.842)  
Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja        
Nabavka nematerijalnih sredstava -   (41)  
Nabavka osnovnih sredstava (327)   (205)  
Kupovina drugih ulaganja (18.182)   (15.211)  
Prilivi po osnovu kamata na ulaganja 653   509  
         
Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (17.856)   (14.948)  
Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti        
Uzete obaveze po kreditima 2.434   4.067  
Povrat obaveza po kreditima (4.458)   (1.155)  
Kamata plaćena na  pozajmice (553)   (351)  
         
Neto priliv/odliv  gotovine iz finansijskih aktivnosti                (2.577)   2.561  
         
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava 14.017   (26.229)  
Efekti promjene deviznog kursa 14   (2)  
Efekti promjene ispravke vrijednosti 4   (87)  
Novčana sredstva na početku perioda 114.099   106.709  
         
Novčana sredstva na kraju perioda 128.134   80.391  
         
Novčana sredstva se sastoje od slјedećih pozicija:        
 - Novčana sredstva i sredstva kod Centralne banke 114.155   75.409  
 - Sredstva kod drugih banaka 13.979   4.982  
         
 

 

128.134   80.391  

 

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine

                                                                                                                                                                                                           (U hiljadama BAM)

 

Akcijski kapital Emisiona premija Rezerve kapitala Akumulirani  dobitak/ (gubitak) Ukupno
Stanje na dan 01. januar 2020. godine 51.141 1.307 1.002 14.137 67.587
Efekti primjene Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka ABRS - - (2.918) - (2.918)
Stanje na dan 1. januar 2020. godine sa efektima primjene Odluke 51.141 1.307 (1.916) 14.137 64.669
Izdvajanje rezervi na teret akumulirane dobiti  -  - 298 (298) -
Rezerve kapitala za kreditne gubitke  - - 2.918 (2.918) -
Ukupno transakcije sa vlasnicima  - - 3.216 (3.216) -
Neto dobitak tekućeg perioda  -  -  - 4.316 4.316
Revalorizacione rezerve po osnovu HOV  - 102 102
Ukupan rezultat za obračunski period  - - 102 4.316 4.418
Stanje 31. decembar 2020. godine 51.141 1.307 1.402 15.237 69.087
Izdvajanje rezervi na teret akumulirane dobiti  -  - 215 (215) -
Ukupno transakcije sa vlasnicima - - 215 (215) -
Neto dobitak tekućeg perioda -  -  - 4.428 4.428
Revalorizacione rezerve po osnovu HOV - - (166) (166)
Ukupan rezultat za obračunski period - - (166) 4.428 4.262
Stanje 30. jun 2021. godine 51.141 1.307 1.451 19.450 73.349

 

 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCI

MF banka a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61, Banja Luka

Telefon: +387 51/240-300

Telefaks: +387 51/232-091

SWIFT: MFBLBA22

E-mail: office@mfbanka.com

Web-adresa: www.mfbanka.com

 

Nadzorni odbor na dan 30.06.2021.godine:

Aleksandar Kremenović, predsjednik

Mladen Bosnić, član

Dželila Huremović, član

Wohrmann Frieder, član

Srećko Bogunović, član

 

Odbor za reviziju na dan 30.06.2021.godine:

Đurđica Dragojević, predsjednik

Sanja Brkić, član

Želјko Pena, član

Radmila Bjelјac, član

Mira Cvijan, član

 

Uprava Banke na dan 30.06.2021.godine:

Bojan Luburić, Predsjednik

Sandra Lonco, član

Dragan Đurić, član

 

Interni revizor: Relјa Grozdić

 

Eksterni revizor: Grant Thornton d.o.o., Banja Luka

 

Akcionari koji imaju 5% ili više akcija sa glasačkim pravima:

Spisak  akcionara:

MKD „Mikrofin“ d.o.o Banja Luka                     79,19 %

FMO                                                                            11,57 %

KFW                                                                               9,24 %

Na dan 30.06.2021. godine Banka svoje poslovanje obavlja u sjedištu u Banjoj Luci na adresi Aleja Svetog Save 61, preko filijala Banja Luka, Prijedor,  Bijeljina, Derventa, Doboj, Istočno Sarajevo, Tuzla, Cazin, Gradačac, Ilidža, Zenica i preko ekspozitura Prnjavor, Teslić, Novi Grad, Bihać, Velika Kladuša, Zvornik, Pale, Laktaši, Gračanica, Srebrenik, Živinice, Brčko, Banja Luka, Novi Grad Sarajevo, Bugojno, Gradiška i šaltera u Novoj Topoli.

Na dan 30.06.2021. godine Banka je ima 255 zaposlenih radnika.