Nerevidirani finansijski izvještaj za period januar-jun 2021. godine

Na osnovu člana 178. Zakona o bankama RS („Službeni glasnik RS“ br. 4/17MF banka a.d. Banja Luka objavlјuje:

 

 

Nerevidirani finansijski izvještaj

za period januar-jun 2021. godine

 

BILANS USPJEHA

                                                                                                                      (U hilјadama BAM)

   Jan-jun 2021. Jan-jun 2020.
      
Prihodi po osnovu kamata  17.941 16.198
Rashodi po osnovu kamata                   (4.044)                  (4.098)
      
Neto prihod po osnovu kamata  13.897 12.100
      
Prihodi po osnovu naknada i provizija  4.012 3.098
Rashodi po osnovu naknada i provizija                      (979)                     (666)
      
Neto prihod po osnovu naknada i provizija  3.033 2.432
      
Ostali prihodi iz poslovanja  1.135 1.067
Ostali rashodi iz poslovanja                  (8.655)                 (7.981)
Kursne razlike, neto                         14                         (2)
Rezervisanje za potencijalne gubitke, neto  (4.996) (3.473)
      
Dobitak (gubitak ) iz poslovanja prije oporezivanja  4.428 4.143
Porez na dobit                            -                            -
      
(Gubitak )/neto dobitak tekuće godine  4.428 4.143
      
Ostali ukupni rezultat                       (166)                      (129)
      
Ukupan rezultat za obračunski period  4.262 4.014
      
Zarada po akciji:     
- Obična i razrijeđena zarada/(gubitak) po akciji (u BAM)  8,66 8,10

 

 

 

 

 

BILANS STANJA

Na dan 30. juna 2021. godine

                                                                                                                    (U hilјadama BAM)

   30. jun

    2021.

 31. decembar

   2020.

AKTIVA     
Novčana sredstva i sredstva kod Centralne banke  114.155 99.823
Sredstva kod drugih banaka  13.979 14.276
Finansijska imovina koja se drži radi trgovanja  53.342 35.468
Krediti plasirani komitentima  386.480 346.737
Nekretnine i oprema  2.359 2.475
Nematerijalna ulaganja  225 270
Investiciona ulaganja  4.515 4.546
Poslovni prostori uzeti u najam  7.453 7.721
Obračunata kamata i ostala aktiva  8.947 8.354
   
Ukupna aktiva  591.455 519.670
     
PASIVA     
Obaveze   
Depoziti banaka  2.544 7.540
Depoziti komitenata  451.218 377.273
Obaveze po kreditima  35.444 37.468
Subordinirani dug  6.845 6.845
Ostala pasiva  21.482 20.660
Rezervisanja za beneficije za zaposlene i ostale potencijalne obaveze  573 797
   
Ukupne obaveze  518.106 450.583
     
Kapital   
Akcijski kapital         51.141        51.141
Emisiona premija                 1.307                1.307
Rezerve kapitala  1.451                1.402
Zadržana zarada  15.022 10.921
Akumulirana dobit/(gubitak)  4.428 4.316
Ukupan kapital  73.349 69.087
   
Ukupna pasiva  591.455 519.670
     
Potencijalne i ugovorene obaveze  78.075 66.866

 

 

 

BILANS TOKOVA GOTOVINE (NOVČANI TOK)                       (U hilјadama BAM)

 Jan-jun 2021. Jan-jun 2020.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti    
Prilivi od kamata, naknada i provizija20.484 17.472 
Odlivi po osnovu plaćenih kamata(3.868) (3.466) 
Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima i dobavlјačima(6.459) (7.987) 
Prilivi po osnovu naplate otpisanih potraživanja341 597 
 

Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

10.498 6.616 
Promjene na poslovnim sredstvima i obavezama    
Neto povećanje kredita komitentima(44.551) (16.300) 
Plaćen porez na dobit(446) (858) 
Neto povećanje/smanjenje depozita komitenata68.949 (3.300) 
     
Neto priliv/ odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti34.450 (13.842) 
Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja    
Nabavka nematerijalnih sredstava- (41) 
Nabavka osnovnih sredstava(327) (205) 
Kupovina drugih ulaganja(18.182) (15.211) 
Prilivi po osnovu kamata na ulaganja653 509 
     
Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti investiranja(17.856) (14.948) 
Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti    
Uzete obaveze po kreditima2.434 4.067 
Povrat obaveza po kreditima(4.458) (1.155) 
Kamata plaćena na  pozajmice(553) (351) 
     
Neto priliv/odliv  gotovine iz finansijskih aktivnosti               (2.577) 2.561 
     
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava14.017 (26.229) 
Efekti promjene deviznog kursa14 (2) 
Efekti promjene ispravke vrijednosti4 (87) 
Novčana sredstva na početku perioda114.099 106.709 
     
Novčana sredstva na kraju perioda128.134 80.391 
     
Novčana sredstva se sastoje od slјedećih pozicija:    
 - Novčana sredstva i sredstva kod Centralne banke114.155 75.409 
 - Sredstva kod drugih banaka13.979 4.982 
     
 

 

128.134 80.391 

 

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine

                                                                                                                                                                                                           (U hiljadama BAM)

 

Akcijski kapitalEmisiona premijaRezerve kapitalaAkumulirani  dobitak/ (gubitak)Ukupno
Stanje na dan 01. januar 2020. godine51.1411.3071.00214.13767.587
Efekti primjene Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka ABRS--(2.918)-(2.918)
Stanje na dan 1. januar 2020. godine sa efektima primjene Odluke 51.1411.307(1.916)14.13764.669
Izdvajanje rezervi na teret akumulirane dobiti - -298(298)-
Rezerve kapitala za kreditne gubitke --2.918(2.918)-
Ukupno transakcije sa vlasnicima - -3.216(3.216)-
Neto dobitak tekućeg perioda - - -4.3164.316
Revalorizacione rezerve po osnovu HOV -102102
Ukupan rezultat za obračunski period - -1024.3164.418
Stanje 31. decembar 2020. godine51.1411.3071.40215.23769.087
Izdvajanje rezervi na teret akumulirane dobiti - -215(215)-
Ukupno transakcije sa vlasnicima--215(215)-
Neto dobitak tekućeg perioda- - -4.4284.428
Revalorizacione rezerve po osnovu HOV--(166)(166)
Ukupan rezultat za obračunski period--(166)4.4284.262
Stanje 30. jun 2021. godine51.1411.3071.45119.45073.349

 

 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCI

MF banka a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61, Banja Luka

Telefon: +387 51/240-300

Telefaks: +387 51/232-091

SWIFT: MFBLBA22

E-mail: office@mfbanka.com

Web-adresa: www.mfbanka.com

 

Nadzorni odbor na dan 30.06.2021.godine:

Aleksandar Kremenović, predsjednik

Mladen Bosnić, član

Dželila Huremović, član

Wohrmann Frieder, član

Srećko Bogunović, član

 

Odbor za reviziju na dan 30.06.2021.godine:

Đurđica Dragojević, predsjednik

Sanja Brkić, član

Želјko Pena, član

Radmila Bjelјac, član

Mira Cvijan, član

 

Uprava Banke na dan 30.06.2021.godine:

Bojan Luburić, Predsjednik

Sandra Lonco, član

Dragan Đurić, član

 

Interni revizor: Relјa Grozdić

 

Eksterni revizor: Grant Thornton d.o.o., Banja Luka

 

Akcionari koji imaju 5% ili više akcija sa glasačkim pravima:

Spisak  akcionara:

MKD „Mikrofin“ d.o.o Banja Luka                     79,19 %

FMO                                                                            11,57 %

KFW                                                                               9,24 %

Na dan 30.06.2021. godine Banka svoje poslovanje obavlja u sjedištu u Banjoj Luci na adresi Aleja Svetog Save 61, preko filijala Banja Luka, Prijedor,  Bijeljina, Derventa, Doboj, Istočno Sarajevo, Tuzla, Cazin, Gradačac, Ilidža, Zenica i preko ekspozitura Prnjavor, Teslić, Novi Grad, Bihać, Velika Kladuša, Zvornik, Pale, Laktaši, Gračanica, Srebrenik, Živinice, Brčko, Banja Luka, Novi Grad Sarajevo, Bugojno, Gradiška i šaltera u Novoj Topoli.

Na dan 30.06.2021. godine Banka je ima 255 zaposlenih radnika.