Obavještenje za klijente

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

 

MF banka će pružiti maksimalnu podršku i imati razumijevanje za sve klijente koji su pogođeni i ugroženi ovom vanrednom situacijom u smislu gubitka posla ili značajnog smanjenja obima poslovnih aktivnosti. Naš stav je da Banka mora da bude uz svoje klijente kako u dobrim, tako i u lošim nepredviđenim situacijama kao što je ova.

Agencija za bankarstvo objavila je ''Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19'' (u daljem tekstu: Odluka AB), sa kojom se možete upoznati na internet stranici www.abrs.ba, odnosno www.fba.ba. Ova odluka daje nam mogućnost da na osnovu pojedinačne analize ugroženosti, klijentu ponudimo jednu ili kombinaciju više od dole navedenih mogućih mjera u sklopu primjerenog modaliteta:

 • Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
 • Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenje po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišćen na dan modifikacije,
 • Uvođenje grejs perioda do najviše 6 mjeseci za otplatu glavnice kredita koji se otplaćuju anuitetno,
 • Moratorijum, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza,
 • Odobravanje dodatnih sredstava za potrebe prevazilaženja klijentovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
 • Reprogramiranje kreditnih obaveza i druge mjere sa ciljem olakšavanja otplate kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta.

Prije odobrenja gore navedenih posebnih mjera, Banka je dužna da klijente upozna sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima mjera (Ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i potpisati Izjavu o prihvatanju ponude, ako istu prihvataju. Pored toga, za realizaciju gore navedenih mjera u sklopu primjerenog modaliteta, neophodno je da Banka sa klijentom zaključi aneks osnovnog ugovora.

Prije definisanja primjerenog modaliteta i gore navedenih mjera, banka može u skladu sa članom 4. stav 5. Odluke AB, klijentu odobriti privremeni moratorijum sa maksimalnim rokom trajanja do ukidanja stanja vanredne situacije u Republici Srpskoj, odnosno stanja proglašenja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, u cilju pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanja konačnog primjerenog modaliteta za klijenta. Ukoliko procijeni da je potrebno (usljed tehničkih i drugih prepreka), Banka može i sama odobriti ovaj privremeni moratorijum, bez dobijanja pismene saglasnosti klijenata i ostalih učesnika u kreditu i bez potpisivanja aneksa ugovora, uz obavezu naknadnog obavještavanja klijenta. Ovo su ujedno i ključne razlike između privremenog moratorijuma u odnosu na moratorijum koji se kao posebna mjera odobrava u sklopu primjerenog modaliteta.

Dodatne važne napomene:

 • Banka može odobriti olakšice propisane Odlukom AB samo ugroženim klijentima kod kojih je pogoršana platežna sposobnost i kod kojih ne postoji kašnjenje u izmirivanju obaveza prema banci duže od 90 dana.
 • U toku trajanja moratorijuma Banka neće obračunavati zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja.
 • Kamatna stopa za modifikovane izloženosti, koje su odobrene u sklopu primjerenog modaliteta, ne može biti veća nego što je bila definisana postojećim ugovorom.
 • Prilikom ugovaranja posebnih mjera, banka neće naplaćivati dodatnu naknadu za izvršene usluge (za obradu kredita niti modifikacije postojećih partija), niti naknadu za vođenje kreditne partije.
 • Ostale troškove koji su uzrokovani sa svrhom realizacije odobrenih mjera snosi klijent u skladu sa internim politikama i procedurama MF banke, a mogu da se odnose na troškove kao što su: troškovi dodatnih mjenica, provjere i registracije ili produženja registracije zaloga u Registru zaloga BiH, troškove notara i upisa hipoteke i ostalih instrumenata obezbjeđenja, kao i sve ostale troškove neophodne da se realizuje odobrena mjera odnosno koje je po zakonu neophodno ponovo uspostaviti/aneksirati u slučaju produženja krajnjeg roka otplate ili povećanja izloženosti.

Svi klijenti koji su ugroženi negativnim efektima pandemije po bilo kojem od sljedećih osnova:

 • Uručen otkaz klijentu ili članu domaćinstva od poslodavca usljed smanjenja poslovanja uzrokovanog pandemijom
 • Smanjenje ugovorenog primanja klijenta ili člana domaćinstva zbog ugroženosti poslodavca uzrokovanog pandemijom
 • Nemogućnost poslodavca da vrši redovnu isplatu plata usljed posljedica pandemije
 • Pripadnost djelatnostima koje su direktno pogođene pandemijom (transport, turizam, ugostiteljstvo…)
 • Zabranjen rad ili restrikcija u radnom vremenu tokom sprovođenja mjera borbe protiv pandemije
 • Smanjenje radnog/proizvodnog kapaciteta zbog redukcije broja zaposlenih koji dolaze na posao
 • Značajno smanjenje prihoda i kreditne sposobnosti zbog otežanog plasmana proizvoda na određena tržišta
 • Otežan/onemogućen uvoz ili nabavka sirovina i robe neophodnih za kontinuitet poslovanja

ili su ugroženi na neki drugi način izazvan pandemijom, mogu se odmah javiti na bilo koji od sljedećih načina:

 • kontaktirati svog nadležnog referenta putem elektronske pošte ili na telefon najbliže poslovnice MF banke,
 • ili popunjavanjem jednostavnog zahtjeva za pomoć u prevazilaženju negativnih ekonomskih posljedica, koji je od 02.04.2020. godine dostupan na internet stranici MF banke.

Na osnovu toga će se analizirati situacija i omjer ugroženosti, kako bi se definisao odgovarajući modalitet posebnih mjera, koji će potom biti ponuđen klijentu s ciljem pomoći u prevazilaženju krize.

MF banka iza sebe ima izuzetno uspješnu poslovnu godinu. U ovu situaciju smo ušli stabilni i spremni za stresne i krizne scenarije, sa izuzetno visokom kapitalnom adekvatnošću i rezervama likvidnosti, što nam omogućava da u narendom periodu podržimo i pomognemo svojim postojećim klijentima i odgovorimo na sve izazove, što će nam biti apsolutni prioritet tokom trajanja vanredne situacije.

MF banka a.d. Banja Luka