Obavještenje za klijente

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

MF banka će pružiti maksimalnu podršku i imati razumijevanje za sve klijente koji su pogođeni i ugroženi ovom vanrednom situacijom u smislu gubitka posla ili značajnog smanjenja obima poslovnih aktivnosti. Naš stav je da Banka mora da bude uz svoje klijente kako u dobrim, tako i u lošim nepredviđenim situacijama kao što je ova.

Agencija za bankarstvo objavila je novu ''Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19'' (u daljem tekstu: Odluka AB), sa kojom se možete upoznati na internet stranici www.abrs.ba, odnosno www.fab.ba. Ova odluka daje nam mogućnost da i tokom 2021. godine, na osnovu pojedinačne analize ugroženosti, klijentu ponudimo jednu ili kombinaciju više od dole navedenih mogućih mijera u sklopu primjerenog modaliteta:

 

 • Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
 • Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenje po transakcionim računima na period najduže do 31.12.2021. godine, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišćen na dan modifikacije,
 • Uvođenje grejs perioda na period najduže do 31.12.2021. za otplatu glavnice kredita koj se otplaćuju anuitetno (sa ili bez produženja krajnjeg roka otplate za isti period),
 • Moratorijum, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza na period najduže do 30.06.2021. godine (sa ili bez produženja krajnjeg roka otplate za isti period),
 • Odobravanje dodatnih sredstava za potrebe prevazilaženja klijentovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
 • Reprogramiranje kreditnih obaveza i druge mjere sa ciljem olakšavanja otplate kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta.

Ukoliko modaliteti sadrže kombinaciju posebnih mjera moratorijuma i grace perioda isti se, uz gore navedena ograničenja, mogu odobriti najduže do 31.12.2021. godine.

Prije odobrenja gore navedenih posebnih mjera, Banka je dužna da klijente upozna sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima mjera (Ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i potpisati Izjavu o prihvatanju ponude, ako istu prihvataju. Pored toga, za realizaciju gore navedenih mjera u sklopu primjerenog modaliteta, neophodno je da Banka sa klijentom zaključi aneks osnovnog ugovora ili novi ugovor.

 

Dodatne važne napomene:

 • Banka može odobriti olakšice propisane Odlukom AB samo ugroženim klijentima kod kojih je pogoršana platežna sposobnost usljed negativnog uticaja pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“ i kod kojih ne postoji kašnjenje u izmirivanju obaveza prema banci duže od 90 dana u matrijalno značajnom iznosu na datum klasifikacije iz prethodnog mjeseca. Izuzetno, klijentima koji su raspoređeni u nivo kreditnog rizika 3, a koji se nalaze u periodu oporavka i kod kojih postoji urednost u otplati u poslednja tri mjeseca, banka može odobriti gore navedene posebne mjere. Urednost u otplati u posljednja tri mjeseca podrazumijeva da klijent na zadnji dan u mjesecu nije imao kašnjenje veće od 30 dana u materijalno značajnom iznosu.
 • Moratorijum predstavlja odgodu (pomijeranje dospijeća) plać
  anja kreditnih obaveza, a ne oprost ili otpis kreditnih obaveza.
 • U toku trajanja moratorijuma Banka neće obračunavati zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja, ali će se nastaviti obračun ugovorene redovne kamate tokom trajanja moratorijuma, po istom principu kao za grejs period, uz razliku da se u moratorijumu odgađa dospijeće svih kreditnih obaveza (glavnice i kamate), a dospijeće i naplata iznosa tih obračunatih obaveza za redovnu kamatu se raspoređuje na preostali period otplate.
 • Kamatna stopa za modifikovane izloženosti, koje su odobrene u sklopu primjerenog modaliteta, ne može biti veća nego što je bila definisana postojećim ugovorom.
 • Prilikom ugovaranja posebnih mjera, banka neće naplaćivati dodatnu naknadu za obradu kredita niti modifikacije postojećih partija, niti naknadu za vođenje kreditne partije. Ovo se ne odnosi na nova - dodatno plasirana sredstva, koja se odobravaju uz standardno obezbjeđenje ili  u okviru Garantnog programa Vlade RS i Garantnog Fonda RS, a čiji su uslovi finansiranja definisani posebnim aktom. Provizija se ne naplaćuje samo na dio kredita koji se refinansira ili reprogramira, ili u slučaju aneksiranja bez povećanja odobrenog iznosa.
 • Ostale troškove koji su uzrokovani sa svrhom realizacije odobrenih mjera snosi klijent u skladu sa internim politikama i procedurama MF banke, a mogu da se odnose na troškove kao što su: troškovi dodatnih mjenica, provjere i registracije ili produženja registracije zaloga u Registru Zaloga BiH, troškove notara i upisa hipoteke i ostalih instrumenata obezbjeđenja, kao i sve ostale troškove neophodne da se realizuje odobrena mjera odnosno koje je po zakonu neophodno ponovo uspostaviti/aneksirati u slučaju produženja krajnjeg roka otplate ili povećanja izloženosti.

Svi klijenti koji su ugroženi negativnim efektima pandemije po bilo kojem od sljedećih osnova:

 • Uručen otkaz klijentu ili članu domaćinstva od poslodavca usljed smanjenja poslovanja uzrokovanog pandemijom
 • Smanjenje ugovorenog primanja klijenta ili člana domaćinstva zbog ugroženosti poslodavca uzrokovanog pandemijom
 • Nemogućnost poslodavca da vrši redovnu isplatu plata usljed posljedica pandemije
 • Pripadnost djelatnostima koje su direktno pogođene pandemijom (transport, turizam, ugostiteljstvo…)
 • Zabranjen rad ili restrikcija u radnom vremenu tokom sprovođenja mjera borbe protiv pandemije
 • Smanjenje radnog/proizvodnog kapaciteta zbog redukcije broja zaposlenih koji dolaze na posao
 • Značajno smanjenje prihoda i kreditne sposobnosti zbog otežanog plasmana proizvoda na određena tržišta
 • Otežan/onemogućen uvoz ili nabavka sirovina i robe neophodnih za kontinuitet poslovanja

Na osnovu toga će se analizirati situacija i omjer ugroženosti, sa ciljem definisanja odgovarajućeg primjerenog modaliteta posebnih mjera, koji će potom biti ponuđen klijentu sa ciljem pomoći u prevazilaženju krize.

MF banka iza sebe ima izuzetno uspješnu poslovnu godinu. U ovu situaciju smo ušli stabilni i spremni za stresne i krizne scenarije, sa izuzetno visokom kapitalnom adekvatnošću i rezervama likvidnosti, što nam omogućava da u narendom periodu podržimo i pomognemo svojim postojećim klijentima i odgovorimo na sve izazove, što će nam biti apsolutni prioritet tokom trajanja vanredne situacije.

 

MF banka a.d. Banja Luka