Šta su i kako funkcionišu bankarske garancije?

Šta su i kako funkcionišu bankarske garancije?

Sigurno ste imali priliku da se susrećete sa pojmom bankarske garancije, ali znate li zapravo šta su to garancije i kada se koriste?
Od kada se, sada već davnih 1960-ih pojavila kao pravni institut, najčešće u vezi s izvođenjem velikih građevinskih radova u zemljama u razvoju, bankarska garancija je do danas ostala veoma koristan finansijski instrument koji znatno može doprinijeti efikasnijem poslovanju preduzeća, naročito pri ekspanziji na inostrano tržište.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Svrha bankarske garancije je da izvrši obezbjeđenje plaćanja, jer ona predstavlja neopozivu izjavu banke da će korisniku garancije platiti određenu sumu novca u slučaju da nalogodavac ne izvrši ili neuredno izvrši ugovorene obaveze.
Pojednostavljeno, bankarska garancija obezbjeđuje sigurnost u poslovanju u pogledu izvršenja obaveza - ukoliko nalogodavac ne izvrši svoje obaveze, banka će isplatiti garantovani iznos.

 

SVRHA KORIŠTENJA

Korisnici bankarskih garancija mogu biti državne i privatne institucije, a vezane su za širok spektar djelatnosti i poslova. Koristan su instrument jer omogućavaju veću sigurnost u plaćanju između učesnika u međunarodnoj trgovini koji se međusobno ne poznaju.

Bankarska garancija se najčešće koristi prilikom učešća na tenderu, uvoza/izvoza, izgradnje objekata i carinskih postupaka. Njena osnovna prednost u odnosu na druge instrumente osiguranja izvršenja obaveza je ta da korisniku omogućava brzu i efikasnu realizaciju obeštećenja u slučaju da ugovorna strana iz osnovnog posla ne izvrši obavezu, bez dugotrajnih i skupih sudskih ili arbitražnih sporova.

 

UČESNICI U PROCESU

Učesnici: korisnik garancije, nalogodavac garancije i banka garant, kao i poslovna banka korisnika garancije koja prima šifrovanu poruku o izdavanju garancije (SWIFT) od banke garanta, ukoliko se original garancije proslijeđuje ovim putem (što je najčešće slučaj sa garancijama prema korisnicima u inostranstvu).

Kreditna sposobnost klijenta, u skladu sa osnovnim poslom koji je predmet garantovanja, je osnovni preduslov za dobijanje bankarske garancije. Potrebno je i da klijent dostavi dokumentaciju kako bi se izvršila analiza poslovanja i finansijske stabilnosti preduzeća.

Period odobrenja i izdavanja garancija zavisi od složenosti ugovorenog posla, a MF banka garancije izdaje u konvertibilnim markama (KM) i evrima (EVR).

 

VRSTE GARANCIJA

Dosadašnja domaća i međunarodna poslovna praksa je dovela do razvoja nekoliko vrsta bankarskih garancija, a MF banka nudi sljedeće:

  • Plativa garancija (garancija za uredno plaćanje) – kojom se garantuje obaveza urednog plaćanja po ugovoru o osnovnom poslu (npr. Ugovor o kupoprodaji) ili pojedinačnoj fakturi/predračunu
  • Činidbene garancije:
  1. Tenderska ili licitaciona garancija (garancija za ozbiljnost ponude) - kojom se pokrivaju sve štete do visine garantovanog iznosa koje bi investitor (korisnik garancije) imao za slučaj da učesnik na tenderu (u licitaciji) čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, ne zaključi ugovor ili ne pribavi bankarske garancije za dobro izvršenje posla,
  2. Garancija za dobro izvršenje posla - kojom se banka garant obavezuje da će korisniku garancije platiti određeni novčani iznos ako dužnik iz osnovnog posla ne ispuni ili neuredno ispuni svoju ugovornu obavezu (npr. ne izvrši određene radove u roku i na način definisan u ugovoru),
  3. Garancija za vraćanje avansa - kojom se banka garant obavezuje da će korisniku garancije isplatiti garantnu sumu za slučaj da njegov dužnik iz osnovnog posla ne ispuni svoje ugovorne obaveze za koje je on dao avans, ili ne vrati avans na drugi način,
  4. Ostale garancije: garancija za kvalitet, za garantni rok, za oslobađanje garantnog depozita itd. (s tim da je moguće u jednoj garanciji obuhvatiti „za dobro izvršenje posla“ i „za garantni rok“),
  5. Carinska garancija (garancija prema UIO) - kojom banka garantuje da će carina biti plaćena na vrijeme ako obveznik carine podiže robu prije nego što je carinu platio.

 

POGODNOSTI U MF BANCI

MF banka za sva pravna lica i samostalne preduzetnike koji tokom 2022. godine otvore transakcioni KM račun i realizuju zahtjev za bankarsku garanciju nudi sljedeća prava (olakšice):

- 0.00 KM naknada za obradu bankarske garancije,
- 0.00 KM naknada za vođenje računa do kraja 2022. godine,
- do 50% popusta na naknade za unutrašnji i inostrani platni promet,
- do 70% popusta na kvartalne naknade za vođenje garancija.