Osnovni podaci

OSNOVNI PODACI

Puni naziv banke
„MF banka” akcionarsko društvo, Banja Luka
Centrala
Aleja Svetog Save 61, 78 000 Banja Luka
Centrala
+387 51 240 300
Faks
+387 51 232 091
E-mail
office@mfbanka.com
Web
www.mfbanka.com
SWIFT
MFBLBA22
Transakcioni račun
5720000000103165
Registracija
Okružni privredni sud u Banjoj Luci
Reg. broj
3-37-00
MB
11022685
JIB
4402660380006
Šifra djelatnosti
64.19
Osnovni kapital (KM)
51.141.000
51.141.000

KONTAKT

MF Banka a.d. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Aleja Svetog Save 61
Telefon: +387 51 240 300
E-mail: office@mfbanka.com
Radno vrijeme: 08:00 – 17:00

Pošaljite nam poruku