Štednja

ŠTEDNJA

OROČENA ŠTEDNJA

Štedite na siguran način

RENTNA ŠTEDNJA

Za one koji žele svaki mjesec raspolagati kamatom

OTVORENA ŠTEDNJA

Slobodna štednja bez ograničenja uplata i isplata

DEPOZITI PO VIĐENJU

Štednja u kojoj su vam je novac uvijek dostupan

DJEČIJA ŠTEDNJA

Ulažite u budućnost

Oročena štednja u domaćoj ili stranoj valuti namijenjena je svim klijentima koji se odluče svoj novac štedjeti jednokratnom uplatom na siguran način, na određeni vremenski rok i uz odgovarajući prihod.

Kamata na oročenu štednju obračunava se mjesečno, a isplata tako obračunate kamate vrši se na dan isteka roka oročenja, odnosno na način kako je ugovoreno.

Novcem možete raspolagati na pismeni zahtjev i prije isteka roka oročenja, kada Banka na sredstva oročenog štednog uloga obračunava kamatu po viđenju.

U KM i EUR valuti: 

 
Period13 mjeseci18 mjeseci24 mjeseca36 mjeseci48 mjeseci
Do 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana1,20%1,30%1,70%2,00%2,30%
Preko 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana1,50%1,60%2,00%2,30%2,60%
Do 10.000,00 KM bez otkaznog roka0,70%0,80%1,20%1,50%1,80%
Preko 10.000,00 KM bez otkaznog roka1,00%1,10%1,50%1,80%2,10%

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Rentna štednja je namijenjena svima koji žele da raspolažu kamatom svakog mjeseca za vrijeme trajanja perioda oročenja. Iznos kamate predstavlja prihod koji vam je automatski dostupan putem tekućeg računa u domaćoj ili stranoj valuti, a pri tome vaša glavnica i dalje ostaje oročena.

Rentnom štednjom vi birate:

  • dinamiku raspolaganja kamatom,
  • rok oročenja od 13, 18 ili 36 mjeseci,
  • fiksnu kamatnu stopu,
  • valutu u kojoj štedite.
Period13 mjeseci18 mjeseci24 mjeseci36 mjeseci48 mjeseci
Kamata1,30%1,40%1,80%2,10%2,40%

Valutna klauzula: Devizna klauzula za KM oročenja je vezana za EUR.

Novcem možete raspolagati na pismeni zahtjev i prije isteka roka oročenja, kada vam na sredstva oročenog štednog uloga obračunavamo kamatu po viđenju.

Otvorenom štednjom pružamo vam mogućnost slobodne štednje u konvertibilnim markama ili EUR-valuti bez ograničenja iznosa i učestalosti uplata i isplata.  
Otvorena štednja je štednja po viđenju, koja  nosi sa sobom i prihod u visini fiksne kamatne stope prema sljedećem: za iznose do 500,00 KM obračunava se kamatna stopa od 0,20%, dok se za iznose preko 500,01 KM obračunava stopa od 0,50%. 

Kako da štedite, a da vam je novac ipak pri ruci ako vam zatreba? Vrlo jednostavno! Štednja po viđenju.

Prednosti štednje po viđenju:

  • sredstva su vam uvijek dostupna,
  • ostvarenje kamatne stope po viđenju,
  • štedite u valuti po svom izboru

Osim štednog računa, štednju po viđenju možete realizovati i putem svog tekućeg računa na taj način što vam na iznose novačnih sredstava kojima raspolažete odobravamo kamatnu stopu na godišnjem nivou, primjenjujući proporcionalni metod obračuna kamate:

Transakcioni računi i štedni ulozi u KM i EUR valutiFiksna kamata     0,00%

Kamata na depozite po viđenju obračunavaju se mjesečno, a isplata zaključno sa 31.12. tekuće godine izvršava se najkasnije do 5. januara naredne godine.

Predstavljamo vam štedni proizvod MF banke namijenjen djeci do 18 godina starosti i njihovim roditeljima. U zavisnosti od toga da li roditelji žele da su im deponovana sredstva uvijek dostupna ili ih žele dugoronočno pohraniti, dječija štednja MF banke vam nudi dva tipa oročenja:

Oročena dječija štednja
Oročenom dječijom štednjom omogućava se klijentima da, u ime i za račun maloljetnog fizičkog lica, oroče novčana sredstva u domaćoj valuti (KM) i/ili EUR, uz fiksnu kamatnu stopu sa rokom trajanja štednog uloga, kako slijedi:

Period 18 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci 48 mjeseci
Kamata 1,70% 2,10% 2,40% 2,70%
Maksimalan iznos depozita je 50.000,00 KM.

Otvorena dječija štednja
Otvorena dječija štednja je štedni ulog po viđenju u domaćoj ili stranoj valuti, koja podrazumijeva da se neograničen broj uplata i isplata vrši u korist ili na teret štednog uloga. Na iznose štednih uloga do 500,00KM obračunava se kamatna stopa od 0,20%,  a za iznose preko 500,01 KM obračunava se stopa od 0,50%.

DOKUMENTI

Informacioni list štednih proizvoda

Zahtjev za otvaranje štednog uloga za fizička lica

KONTAKT

MF Banka a.d. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Aleja Svetog Save 61
Telefon: +387 51 240 300
E-mail: office@mfbanka.com
Radno vrijeme: 08:00 – 17:00

Pošaljite nam poruku