A+ A A-

PLATNI PROMET U ZEMLJI

Visoko obučeni i iskusni kadrovi, primjena savremene kompjuterske i telekomunikacijske tehnologije, garancija su brzog, efikasnog i kvalitetnog servisa koji MF banka a.d. pruža svim svojim klijentima u domenu unutrašnjeg platnog prometa.
Za otvaranje računa u MF banci a.d., klijent podnosi dokumentaciju u skladu sa važećim propisima i poslovnom politikom Banke.

U okviru poslova platnog prometa obavljamo sljedeće usluge:

 •  otvaranje i vođenje poslovnih računa
 •  obavljanje uplata i isplata gotovinom
 •  bezgotovinske transakcije
 •  podnošenje na naplatu svih instrumenata platnog prometa
 •  izvještavanje o stanju i promjenama na računu

Otvaranjem transakcijskog računa kod MF banke klijentima je omogućeno:

 •  otvaranje i vođenje transakcijskog računa
 •  sistem elektronskog bankarstva
 •  maksimalna sigurnost i bezbjednost podataka o poslovanju
 •  stručna pomoć i podrška prilikom obavljanja platnog prometa

 

O stanju i promjenama na računu Banka obavještava klijenta putem Izvoda o stanju i promjenama na računu. Dostava izvoda može biti (klijent se izjašnjava o načinu dostave):

 •  putem e-mail-a
 •  preuzimanjem u prostorijama Banke
 •  faksom

 

Platni promet u zemlji

Pretraga