Politika privatnosti

Saznajte šta se dešava sa Vašim podacima, kako banka prikuplja i obrađuje informacije.

Podaci o klijentima banke koje je saznala na osnovu pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova sa klijentima smatraju se bankovnom tajnom te ih dijeli samo u slučajevima koji su propisani zakonom. U ostalim slučajevima, banka ne prodaje, iznajmljuje niti pozajmljuje lične podatke korisnika trećim licima i štiti ih od neovlaštenog pristupa.

Banka može proslijediti lične podatke pouzdanim poslovnim partnerima iz razloga tehničke ili korisničke podrške, statističke analize i slično. U takvim slučajevima, banka će svom poslovnom partneru zabraniti korištenje vaših ličnih podataka u bilo koju svrhu osim ugovorene te će obavezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti ličnih podatka.

Banka može prikupljati informacije o korisnicima putem aplikacije mobilnog bankarstva u procesu prijave, informacije o uređaju i informacije o lokaciji. Banka takođe prikuplja informacije o uslugama i transakcijama koje korisnik inicira.

Informacije o korisniku se mogu podijeliti:

  • uz ovlaštenje komitenta,
  • zbog analize transakcija,
  • radi obavljanja poslova iz nadležnosti regulatornih i drugih nadležnih organa,
  • zbog istraživanja tržišta,
  • radi obavljanja eksternalizovanih usluga.

Banka zadržava pravo izmjene navedene obaveze uz prethodno zvanično obavještenje o promjenama.

Privacy
policy

Here you can read our privacy policy, where you will find out what happens to your data, how the bank collects
information, etc.​​

Data on clients of the Bank, which Bank became aware of based on provision of services to the clients and in performance of business operations with clients, are considered to be bank secret and Bank shares them only in cases defined by the law. In other cases, Bank does not sell, let or borrow personal information of users to third parties and protects them against unauthorized access.

Bank can forward personal information to reliable business partners for technical reasons, customer support, statistical analysis etc. In such cases, Bank shall forbid its business partner to use your personal information for any service other than contracted one, and shall oblige business partner to keep confidentiality of personal information.

Bank can collect information on users through application of m-banking in the registration process, information on device and information on location. Bank also collects information on services and transactions user initiates.

Information on User can be shared:

  • with customer’s authorization
  • for transaction analysis
  • for purpose of activities regulatory and other competent bodies are authorized for
  • for market research
  • for performance of externalized services

Bank retains the right to change listed obligations with previous official notification on changes.