ETIČKI KODEKS
MF banke a.d. Banja Luka

1. OPŠTE ODREDBE
1.1. Svrha akta

Svrha Etičkog kodeksa (u daljem tekstu: “Kodeks”) je da definiše prihvatljivo i neprihvatljivo ponašanje članova organa upravljanje MF banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: „Banke“) i zaposlenih, utvrdi politika nulte tolerancije za djelovanje pojedinca koje može imati uticaj na ugled Banke ili je nedopustivo sa pravnog, moralnog ili etičkog stanovišta, te da utvrdi opšte etičke odredbe i da uputi zaposlene kako da svoje ponašanje prilagode radnom okruženju, a u skladu sa moralnim i profesionalnim normama i opšteprihvaćenim vrijednostima.

Kodeks se odnosi na članove Nadzornog odbora i Uprave Banke i na sve zaposlene u Banci koji su dužni da se upoznaju sa Kodeksom i da u svom ponašanju primjenjuju standarde propisane u ovom dokumentu.

1.2. Skraćenice i pojmovi

Banka – MF banka a.d. Banja Luka
Kodeks – Etički kodeks MF banke a.d. Banja Luka
Organi upravljanja Bankom – Nadzorni odbor Banke i Uprava Banke

1.3. Nadležnost i odgovornost

Nadzorni odbor Banke usvaja Kodeks i obezbjeđuje njegovu primjenu. Uprava Banke dužna je osigurati da su članovi organa upravljanja Banke i zaposleni upoznati s usvojenim standardima korporativne kulture, vrijednostima i kulturom rizika Banke, sklonošću ka preuzimanju rizika i sposobnošću podnošenja rizika, te Kodeksom i pravilima za sprečavanje sukoba interesa u Banci.

Kontrolna funkcija praćenja usklađenosti poslovanja dužna je redovno, a najmanje jednom godišnje, izvještavati organe upravljanja Banke o usklađenosti postupanja sa Kodeksom i standardima korporativne kulture i kulture rizika, uključujući identifikovanje potencijalnih kršenja i izvještavanje o pitanjima neusklađenosti. U slučaju da Kontrolna funkcija praćenja usklađenosti poslovanja utvrdi značajne nepravilnosti i nedostatke, dužna je odmah o tome obavijestiti Nadzorni odbor Banke.

Zaposleni prihvataju Kodeks potpisivanjem izjave koja je prilog ovom Kodeksu i čini njegov sastavni dio. Služba ljudskih resursa je odgovorna za prikupljanje potpisanih izjava zaposlenih.

U situacijama koje nisu regulisane Kodeksom i internim aktima Banke, zaposleni se trebaju ponašati savjesno, pošteno i profesionalno i u skladu sa najvišim normama odgovornog ponašanja.

2. KORPORATIVNE VRIJEDNOSTI

Korporativna kultura Banke, ogleda se u konstantnom unapređenju i podizanju nivoa ostvarenosti osnovnih korporativnih vrijednosti koje čine:
1. odnos prema zaposlenima,
2. odnos prema klijentima i
3. odnos prema društvenoj zajednici u kojoj Banka posluje.

2.1. Odnos prema zaposlenima

Najveću pažnju Banka posvećuje svojim zaposlenima, nastojeći da kroz konstantno poboljšavanje radnih uslova i međusobnih odnosa zaposlenih dostigne što veći nivo usklađenosti između poslovnog i privatnog života zaposlenih (Family Friendly Company).
U cilju unapređenja radnih uslova za zaposlene i njihovih međusobnih odnosa, Banka nastoji u najvećoj mogućoj mjeri u sistem poslovanja integrisati načela:
• međusobnog povjerenja i poštovanja,
• profesionalnosti,
• timskog rada,
• transparentnosti,
• stvaranja podsticajne radne atmosfere,
• podsticanja kreativnosti i inovativnosti – slobodnog i otvorenog izricanja prijedloga, mišljenja i ideja,
• lojalnosti.

Banka veliku pažnju posvećuje stalnim ulaganjima u razvoj i usavršavanje kako svojih zaposlenih tako i samih poslovnih procesa i procedura, čime se omogućuje povećavanje produktivnosti i konkurentnosti, te inovacije na svim područjima.

2.2. Odnos prema klijentima

Banka gradi i njeguje partnerski odnos sa klijentima, kojima pored proizvoda i usluga iz osnovne djelatnosti, pruža i savjetodavnu podršku visokog kvaliteta.
Kroz stručnost i dostupnost zaposlenih, uz brzo i fleksibilno pružanje usluga i partnerski odnos prema klijentima Banka odgovara na zahtjeve i potrebe klijenata i štedi njihovo dragocjeno vrijeme.
Banka prati promjene tržišnih uslova i brzo reaguje na iste, te konstantnim osluškivanjem potreba klijenata nastoji obezbijediti klijentima adekvatnu podršku.

2.3. Odnos prema društvenoj zajednici

Korporativne vrijednosti Banke ne uključuju samo poslovni uspjeh nego i brigu za ljude i okolinu i ukupno poboljšanje života zajednice u kojoj posluje.
Kroz podršku projektima obnovljivih izvora energije, te učešćem u brojnim sponzorskim akcijama i donacijama, kako kroz finansijske, tako i kroz nefinansijske oblike, u oblasti školstva, kulture i zdravstva, Banka nastoji dati svoj doprinos unapređenju i razvoju ovih društvenih sfera.

3. OSNOVNI PRINCIPI ETIČKOG PONAŠANJA

U svakodnevnim situacijama na radnom mjestu, ponašanje zaposlenih treba da bude u skladu sa najvišim standardima etike zasnovanim na principima koji podrazumijevaju:
• poštovanje odredaba Kodeksa, zakona, drugih propisa i internih akata u svakodnevnom radu,
• kvalitetno, pravovremeno, odgovorno i efikasno izvršavanje radnih zadataka,
• ponašanje prema kolegama na iskren, pošten, pristojan i profesionalan način,
• izbjegavanje diskriminacije po bilo kom osnovu,
• izbjegavanje konflikata, te profesionalan pristup svim situacijama u poslovanju,
• korištenje resursa Banke isključivo u poslovne svrhe i u skladu sa njihovom namjenom,
• priznavanje vlastitih grešaka, te blagovremeno informisanje neposrednog rukovodioca i kolega o istim, u cilju minimiziranja mogućih negativnih efekata,
• postojanje svjesti o tome da se bilo kakve povrede Kodeksa neće tolerisati i da mogu imati posljedice kako za Banku, tako i za zaposlene,
• prijavljivanje kršenja Kodeksa neposrednom rukovodiocu, Službi ljudskih resursa ili Kontrolnoj funkciji praćenja usklađenosti poslovanja.

4. UPRAVLJAČKA ODGOVORNOST (“Ton s vrha”)

Članovi organa upravljanja Banke i svi rukovodioci organizacionih jedinica odgovorni su da stvaraju i održavaju korporativnu kulturu i okruženje u kojem će se primjenjivati visoki profesionalni i etički standardi poslovanja i u kojem zaposleni znaju i razumiju svoje dužnosti i osjećaju slobodu da prijave nepravilnosti i probleme.

Članovi organa upravljanja i svi rukovodioci organizacionih jedinica svojim ponašanjem treba da budu primjer ostalima, tako što će promovisati etička načela, ukazivati na primjenu i poštovanje Kodeksa, pojašnjavati odredbe Kodeksa, stvoriti atmosferu da svaki zaposleni može slobodno iznijeti svoj stav, prijedlog ili mišljenje i kroz adekvatan nadzor svakodnevnih aktivnosti zaposlenih pobrinuti se da se ne krše odredbe Kodeksa, te preduzimati mjere i radnje u slučaju kršenja Kodeksa.

5. ETIČKI PRINCIPI U ODNOSU PREMA ZAPOSLENIMA

Banka obezbjeđuje jednake mogućnosti za sve zaposlene u pogledu zaposlenja, razvoja i unapređenja znanja, vještina i sposobnosti.

5.1. Iskrenost i poštovanje između zaposlenih

Uzajamno povjerenje i poštovanje između zaposlenih predstavljaju temelj zdrave radne atmosfere u kojoj zaposleni znaju da nisu prepušteni sami sebi, odnosno da uvijek mogu da se oslone jedni na druge, te se Banka zalaže za iskrenost i poštovanje između zaposlenih.
Banka uvijek teži međusobnim odnosima koji su zasnovani na saradnji, uvažavanju i ljubaznosti.

5.2. Poslovno ponašanje

Profesionalnost za Banku ne predstavlja samo stručnost, organizovanost i odgovornost u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka, nego i posvećenost, razumijevanje i uvažavanje u odnosu prema zaposlenima. Međusobna saradnja i timski rad za Banku su od izuzetnog značaja za ostvarenje postavljenih ciljeva i realizaciju poslovnih projekata.

5.3. Zaštita i zdravlje na radu

Zaštita i zdravlje zaposlenih je od ključne važnosti za Banku, te Banka svojim zaposlenima obezbjeđuje bezbjedno i ugodno radno okruženje u kome se zaposleni ne izlažu nepotrebnom riziku.
Banka sprovodi mjere i aktivnosti u oblasti zaštite i zdravlja na radu u cilju stvaranja uslova kojima se obezbjeđuje bezbjednost na radu, sprečavanje i otklanjanje opasnosti i štetnosti koje mogu prouzrokovati povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja i oštećenja zdravlja zaposlenih na radu, zaštita zdravlja i radne sposobnosti zaposlenih.
Zaposleni su dužni da doprinose zaštiti i zdravlju na radu, tako što će se pridržavati propisa i internih akata iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

5.4. Zabrana diskriminacije i uznemiravanja

Banka se zalaže za radno okruženje u kojem će se svi zaposleni ophoditi jedni prema drugima uz uzajamno poštovanje i u kojem se individualne razlike prihvataju i poštuju, te ne toleriše nikakve oblike diskriminacije ili uznemiravanja.

Zabranjena je diskriminacija bilo koje vrste na osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, boje kože, socijalnog porijekla, rođenja, vjeroispovjesti, političkog ili drugog uvjerenja, bračnog statusa, seksualnog opredjeljenja, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, zdravstvenog stanja, odnosno invalidnosti ili neko drugog sličnog svojstva.

Zabranjen je svaki oblik uznemiravanja koje može nanijeti štetu fizičke, psihičke ili seksualne prirode.

5.5. Učestvovanje u političkim aktivnostima

Po političkom opredjeljenju Banka je neutralna organizacija, te ne učestvuje u aktivnostima političkih stranaka i ne finansira njihove aktivnosti. Zaposleni o tome moraju voditi računa uvažavajući slobodu mišljenja drugih lica i poštujući razlike u mišljenju. Zaposleni Banke mogu izraziti svoje političke stavove, ali pod uslovom da diskusija koju vode ne ometa predstavljanje ili ne škodi političkoj neutralnosti Banke.

Član organa upravljanja Banke ili zaposleni ne može da koristi resurse Banke za promociju političkih stranaka, odnosno političkih organizacija, pod čime se posebno podrazumijeva korišćenje resursa Banke u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, odnosno da bojkotuju izbore, kao i korišćenje resursa Banke za druge vidove političkih aktivnosti, kao što su rad sa biračima i članstvom, organizovanje i održavanje skupova i promocija, distribuiranje propagandnog materijala, političko oglašavanje i sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti.

5.6. Kultura rizika

Banka je uspostavila kulturu kojom se potiče pozitivan stav prema upravljanju i kontroli rizika, usklađenosti poslovanja, te sveobuhvatnom okviru unutrašnje kontrole. Banka kroz limitiranje sklonosti ka preuzimanju rizika određuje ukupan nivo rizika koji je spremna da preuzme s ciljem ostvarivanja svoje poslovne strategije i definisanih ciljeva, te osiguranja sigurnog i stabilnog kontinuiteta poslovanja.

U okviru uspostavljene kulture rizika Banka je obezbjedila da svi zaposleni budu upoznati sa svojim ovlašćenjima, ulogom i odgovornostima u procesu upravljanja rizicima.

Svaki zaposleni treba da poznaje pravila upravljanja rizicima u Banci, a pre svega da:
• identifikuje, analizira i procjenjuje rizike vezane za segment posla koji obavlja, vodeći računa o limitima rizika koje Banka može tolerisati;
• pravovremeno izvještava o rizicima, bez obzira koliko su značajni;
• poznaje strateške ciljeve Banke, a ne samo sopstvene ciljeve ili ciljeve organizacionog dijela;
• suštinski razumije i poštuje pravila Banke, a ne samo formalno.

6. ETIČKI PRINCIPI U ODNOSU PREMA KLIJENTIMA I POSLOVNIM PARTNERIMA

Klijent predstavlja osobu od naročite važnosti za Banku, prema kojoj treba ukazivati poštovanje i učtivost u svakoj prilici i u svakom prostoru, te kojoj treba pružiti uslugu zasnovanu na etičnosti, poštenju, transparentnosti i fer odnosu.

6.1. Poštovanje klijenata i poslovnih partnera

Zaposleni se prema klijentima i poslovnim partnerima ponašaju bez zauzimanja stava formiranog na predrasudama i sa jednakim poštovanjem i pažnjom bez obzira na njihovo porijeklo, finansijsko stanje, profitabilnost poslovanja sa Bankom ili sl.
Zaposleni nemaju pravo ništa govoriti o stvarima za koje nisu sigurni ili nemaju adekvatne informacije ili kvalifikacije, a u nužnim situacijama mogu se posavjetovati sa kompetentnijim kolegama.
Zaposleni moraju znati da samo temeljnim upoznavanjem klijenata mogu odlučiti koju od aktuelnih bankarskih usluga klijenti trebaju, na kakav rizik su spremni i koliki rizik mogu da preuzmu.

6.2. Transparentnost

Banka klijentima pruža jasne i nedvosmislene informacije o proizvodima i uslugama koje nudi, posebno vodeći računa da pruži transparentne informacije o cijeni i naknadi proizvoda i usluga, te da ugovorne odredbe piše jasnim i razumljivim jezikom, izbjegavajući nesporazume i nejasnoće.
Banka proizvode i usluge oglašava na jasan i razumljiv način uz poštovanje svih načela i pravila oglašavanja.
Banka je uspostavila adekvatan interni akt za rješavanje prigovora klijenata, te na prigovore odgovara učinkovito i u propisanom roku. Banka klijente informiše o načinu za podnošenje prigovora i načinu kako klijent može ostvariti zaštitu svojih prava i interesa.


6.3. Povjerljivost i zaštita ličnih podataka

Odnos sa klijentom i poslovnim partnerom se zasniva na povjerenju i povjerljivosti, te Banka štiti lične i povjerljive podatke klijenata.

Članovi organa upravljanja Banke i zaposleni koji imaju pristup povjerljivim informacijama koje se odnose na Banku, njene klijente ili poslovne partnere su obavezni držati iste u tajnosti. Sve informacije koje su dobijene prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti i koje se odnose na klijente ili poslovne partnere Banke (finansijska stanja, transakcije, ekonomske aktivnosti, poslovne veze i slično) moraju se tretirati kao povjerljive i biti zaštićene od neovlaštenog korištenja, otkrivanja, mijenjanja ili uništavanja.

Banka obrađuje lične podatke uz poštovanje načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti. Banka obezbjeđuje poštovanja načela ograničenja svrhe obrade ličnih podataka, odnosno ista obrađuje lične podatke u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite, te ne smije lične podatke obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.
Zaposleni su dužni postupati u skladu sa relevantnim propisima, kao i internim aktima za zaštitu ličnih podataka. Zaposleni imaju obavezu čuvanja ličnih podataka i drugih povjerljivih podataka za vrijeme i nakon prestanka rada u Banci.

6.4. Sukob interesa

Sukobi interesa su situacije u kojima članovi organa upravljanja Banke ili zaposleni u Banci prate interese koji nisu u saglasnosti sa interesima Banke.

Članovi organa upravljanja Banke ili zaposleni ne smiju zloupotrebljavati svoj položaj u Banci ili informacije koje dobiju tokom rada u Banci, te na prvo mjesto moraju staviti finansijski interes Banke u odnosu na lični interes, tj. ne smiju iskoristiti poslovne prilike za svoj račun ili za račun i u ime lica koje sa njima ima zajedničke interese.

Članovi organa upravljanja Banke ili zaposleni nemaju pravo dati informacije drugim licima o resursima i načinima poslovanja Banke, čije će korištenje da umanji profit Banke, nanese štetu imidžu Banke ili ometa posao u Banci. Takođe ne mogu da iskoriste informacije koje saznaju u Banci, da bi ostvarili finansijsku korist za sebe, za članove svoje porodice ili treća lica.

Članovi organa upravljanja Banke ili zaposleni ne smiju učestvovati u bilo kom poslu ili aktivnosti koja može biti konkurentna, ili u sukobu sa interesima Banke.

Ukoliko član organa upravljanja Banke ili zaposleni nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti sa drugim pravnim ili fizičkim licima ili poslovima može pretpostaviti da može imati interese koji nisu istovremeno i interesi Banke, dužan je izjaviti da postoji sukob interesa i obrazložiti okolnosti koje dovode do sukoba interesa.

Ukoliko je identifikovan sukob interesa ili okolonosti koje bi mogle dovesti do sukoba interesa, Banka će preduzeti odgovarajuće mjere za njegovo eliminisanje i uspostavljanje kontrole nad okolnostima koje bi mogle dovesti do sukoba interesa.

Banka posebnim internim aktom propisuje pravila u pogledu upravljanja sukobom interesa u Banci, te su zaposleni dužni da poznaju i poštuju odredbe ovog internog akta.

7. USKLAĐENOST SA PROPISIMA
7.1. Regulatorna usklađenost

Banka uvijek posluje tako da u svakoj prilici bude u potpunosti u skladu sa zakonima, podzakonskim propisima i internim aktima Banke.

U okviru obavljanja svojih poslovnih zadataka i aktivnosti zaposleni su dužni da se pridržavaju svih zakonskih i podzakonskih propisa i internih akata Banke. Zaposleni su naročito dužni da poznaju propise koji se primjenjuju na poslove koje obavljaju.

Sva usvojena interna akta Banke postavljaju se na zajednički elektronski folder Banke, koji je dostupan svim zaposlenima i zaposleni su dužni da se sa sadržinom istih akata upoznaju.

7.2. Saradnja sa organima vlasti i regulatornim tijelima

Odnosi Banke sa organima vlasti i regulatornim tijelima zasnovani su na transparentnosti, saradnji i usklađenosti sa zakonom i drugim propisima. U odnosima prema organima vlasti i regulatornim tijelima, zaposleni su dužni da postupaju ljubazno i profesionalno, omogućavajući nadležnim organima i regulatornim tijelima nesmetano sprovođenje službenih dužnosti.

7.3. Finansijski izvještaji

Banka sačinjava i pravovremeno objavljuje finansijske izvještaje koji moraju biti tačni, potpuni, istiniti, objektivni i u skladu sa važećim propisima i računovodstvenim standardima.

Zabranjeno je falsifikovanje i unos netačnih podataka u izvještaje, evidencije ili dokumentaciju.

Ukoliko zaposleni smatra da su izvještaji, evidencije ili dokumentacije na nepropisan način mijenjani, neophodno je da to prijavi odgovornom licu za sačinjavanje i vođenje istih ili kontrolnoj funkciji praćenja usklađenosti poslovanja.

7.4. Porezi

Poštovanje poreskih propisa je od presudnog značaja za reputaciju Banke. Banka je odgovoran poreski obveznik, te svoje poslovanje zasniva na poštovanju poreskih propisa i profesionalnom izvršavanju poreskih obaveza.
Zaposleni su dužni izbjegavati sve aktivnosti koje dovode do nezakonitog izbjegavanja plaćanja poreza, te ne smiju davati savjete klijentima koji ih mogu podstaći da utaje porez ili prekrše poreske propise.

7.5. Lojalna konkurencija

Banka u poslovanju sa svojim konkurentima i poslovnim partnerima poštuje pravila i standarde lojalne konkurencije i najbolje poslovne prakse, pridržavajući se svih primjenjivih propisa kojima je regulisana zaštita tržišne konkurencije. Prilikom prikupljanja i korištenja informacija o svojim konkurentima i poslovnim partnerima Banka postupa na zakonit i etički dozvoljen način.

7.6. Bankarska tajna

Sva lica koja imaju pristup podacima koji se u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom, te internim aktima Banke smatraju bankarskom tajnom, dužni su da te podatke čuvaju u skladu sa svim propisima i internim aktima koji regulišu bankarsku tajnu i ne smiju da ih upotrebljavaju za svoje lične potrebe, niti ih mogu saopštavati trećim licima i nakon prestanka radnog odnosa u Banci, prestanka njihovog angažovanja u Banci, odnosno prestanka statusa na osnovu kojeg su ostvarili pristup tim podacima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

8. SPREČAVANJE FINANSIJSKIH KAZNENIH DIJELA
8.1. Mito i korupcija

Banka ne toleriše i ni na koji način ne podržava bilo kakvo ponašanje koje bi dovelo do korupcije i nezakonitog bogaćenja, te ima „nultu toleranciju“ prema korupciji.
Zaposleni ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime Banke ne smije, direktno ili indirektno, ponuditi, dati, obećati, tražiti ili primiti bilo koji oblik mita ili korupcije ili izvršiti plaćanje radi ubrzavanja upravnih, administrativnih ili drugih postupaka. Banka očekuje od klijenata, poslovnih partnera i trećih lica da poštuju svoje dužnosti u pogledu sprečavanja korupcije.
Zaposleni koji dođe do saznanja ili opravdano sumnja na korupciju o tome odmah, bez odlaganja, obavještava Kontrolnu funkciju praćenja usklađenosti poslovanja.

8.2. Pokloni i poslovno gostoprimstvo

Pokazujući gostoprimstvo klijentima i partnerima i postizanje istog s njihove strane, zaposleni moraju izbjeći sve što bi moglo ličiti na podmićivanje. Ponašanje, koje bi druga strana mogla razumjeti kao zahtjev da se da poklon, je zabranjeno.
Zaposleni treba da se pridržavaju sljedećih principa:

• pokloni u novcu ne smiju se davati niti primati, u bilo kom slučaju;
• pokloni se ne smiju primati bez odgovarajućeg, prihvatljivog razloga, moraju odražavati jasnu svrhu i ne smiju odavati utisak da se radi o nezakonitoj aktivnosti;
• pokloni ili poslovno gostoprimstvo treba da budu isključivo u cilju izražavanja poštovanja ili da služe promovisanju, održavanju i jačanju cjelokupnog poslovnog odnosa;
• pokloni ili poslovno gostoprimstvo ne smiju se davati ili primati ako se može smatrati da oni nameću obavezu ili neprikladan uticaj na primaoca, ili kao usluga za uslugu u situacijama skorog poslovnog odnosa;
• zaposlenima je strogo zabranjeno da traže ili prihvate poklone ili poslovno gostoprimstvo od bilo koje treće strane, ukoliko će to biti vjerovatno u sukobu sa dužnostima zaposlenog;
• oblici gostoprimstva (npr. ugošćavanja i događaji koji su dio stručnih poslovnih susreta) su prihvatljivi pod uslovom da su poslovno opravdani i na raspolaganju svim učesnicima događaja u istom obliku, da predstavljaju vremenski razumni sastavni dio programa stručnog ili poslovnog susreta;
• zaposleni Banke smiju primiti:
o popuste na dobra i proizvode, koje mogu koristiti i ostali članovi društva ili zaposleni Banke;
o poklone male vrijednosti (poklone vrijednosti do 100,00 KM), koji se ne dobijaju često, u prilikama kad su praznici ili značajni događaji, s tim da ukupna vrijednost poklona u kalendarskoj godini ne smije da pređe iznos od 500.00 KM;
o promotivni materijal (olovke, materijal za pisanje, kalendare i slično);
o nagrade, koje su dobijene kao znak zahvalnosti od strane društva, obrazovnih ili drugih organizacija, ili nagrade koje se dobijaju tokom takmičenja ili sportskih aktivnosti.
• zabranjene poklone ili poklone veće vrijednosti zaposleni mora odbiti ili vratiti poklonodavcu, bez odlaganja.

U slučaju da se zaposlenom ili bilo kojoj drugoj osobi koja djeluje u ime Banke ponudi poklon veće vrijednosti (čija vrijednost prelazi ograničenje propisano u prethodnom stavu), a kojeg nije moguće odbiti, neophodno je o tome u pisanom obliku obavijestiti kontrolnu funkciju praćenja usklađenosti poslovanja, te pri tome navesti lice ili organizaciju od koje je ili kojih je primila poklon, prirodu predmetnog poslovnog odnosa i opis poklona.

8.3. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Banka posluje u skladu sa relevantim propisima, kao i internim aktima za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti. Aktivnosti pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti mogu štetiti reputaciji Banke, dovesti do primjene kaznenih mjera i potencijalnih finansijskih gubitaka, pa se Banka protivi korišćenju bankarskih proizvoda i usluga za pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, ili aktivnosti pranja novca u Banci.

Zabranjeno je svjesno vršenje transakcija koje dovode do pranja novca, kao i podržavanje i finansiranje terorističkih aktivnosti.

Zaposleni su dužni da usklade svoje postupanje i da se pridržavaju relevantnih propisa i internih akata iz područja sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a naročito pažnju da obrate na složene, neuobičajene i velike transakcije koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namjenu, te su dužni preduzimati tačno propisane korake, mjere, radnje i postupke za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, kako bi dobili što potpunije informacije o svojim klijentima primjenom načela „Upoznaj svog klijenta“.

Zaposleni su dužni da prijave svojim neposrednim rukovodiocima i ovlaštenom licu/zamjeniku ovlaštenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti svaku sumnju u pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.

8.4. Sprečavanje prevare

Pod prevarom se podrazumijeva zloupotreba procedura, sistema, imovine, proizvoda i usluga Banke ili druga radnja činjenja ili nečinjenja kojom zaposleni ili drugo lice, lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, dovede nekoga u zabludu ili ga održava u zabludi u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist.

Zaposleni su obavezni da se tokom rada pridržavaju ustanovljenih normi i pravila ponašanja, te da budu oprezni i postupe s dužnom pažnjom u odnosu na nagovještaje kriminala, ozbiljne povrede zakonskih i drugih propisa i internih akata Banke, ili druge zloupotrebe od strane kolega ili klijenata, te da preduzmu sve raspoložive mjere kako bi se spriječio pokušaj prevare, te da o istom obavijeste neposrednog rukovodioca.

8.5. Povlašćene informacije

Povlašćenim informacijama smatraju se sve činjenice koje nisu poznate javnosti, koje bi, da su poznate javnosti, mogle uticati na cijenu hartija od vrijednosti.

Lica koja posjeduju povlašćenu informaciju obavezni su pridržavati se sljedećih pravila:
• Zabranjeno je koristiti povlašćene informacije za svoj račun ili tuđi račun prilikom trgovanja hartijama od vrijednosti na koje se ove informacije odnose;
• Zabranjeno je otkriti ili učiniti dostupnim povlašćenje informacije drugim licima;
• Zabranjeno je koristiti povlašćene informacije prilikom davanja savjeta drugim licima o trgovanju hartija od vrijednosti.

9. ZAŠTITA IMOVINE

Svi zaposleni moraju da se odnose prema imovini pažljivo i odgovorno. Sva imovina može se koristiti jedino i isključivo u poslovne svrhe u ime i za račun Banke. U imovinu ulaze: Kompjuterska oprema i dijelovi, sistemi veze i telekomunikaciona oprema, alati, pribor i druga oprema, kancelarijska oprema i potrošna kancelarijska roba, vozila, softver i drugi elektronski proizvodi, informacije i dokumentacija, literatura, promotivni materijali i dr..

Oštećenje, gubitak, nesavjesno ponašanje ili bilo koji drugi postupak zaposlenog koji ima kao posljedicu smanjenje vrijednosti ili uništavanje imovine rezultiraće mjerama propisanim zakonima i internim aktima Banke.

10. DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Banka svojim cjelokupnim poslovanjem i aktivnostima i kroz donacije i sponzorstva nastoji doprinositi društvu i mijenjati ga nabolje, te nastoji da bude odgovoran član društvene zajednice u kojoj posluje. Međutim, Banka, zaposleni ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime Banke ne smije tražiti ili prihvatiti nikakvu, direktnu ili indirektnu naknadu u zamjenu za donacije, te je zabranjeno pružati materijalnu ili nematerijalnu podršku političkim strankama, licima i organizacijama koja mogu narušiti ugled Banke.
Banka kroz brojne projekte pruža podršku novim preduzetničkim firmama, te i na taj način daje svoj doprinos poboljšanju uslova za njihovo poslovanje na tržištu rada, kao i razvoju zajednice u kojoj posluje.
Banci je zaštita životne sredine veoma važna, te vodi računa o uticaju poslovnih aktivnosti i odluka na životnu sredinu. Banka svojim poslovanjem upravlja na način da svede negativan uticaj na životnu sredinu na najmanju moguću mjeru. Finansiranje projekata koji mogu imati dugotrajne štetne posljedice po životnu sredinu nije u skladu sa poslovnom politikom Banke.

11. KOMUNIKACIJA SA JAVNOŠĆU

Za predstavljanje Banke u javnosti i medijima, nadležna je Uprava Banke.
Zaposleni mogu javnog govoriti u ime Banke i iznositi zvanične komentare prema medijima, samo uz odobrenje Uprave Banke.
U komunikaciji putem društvenih mreža, zaposleni trebaju biti oprezni prilikom otkrivanja informacija o Banci, te se suzdržati od bilo kakvog izražavanja koje može imati negativni uticaj na reputaciju Banke.

12. KRŠENJE ODREDBI KODEKSA

Sve neprihvatljive ili nezakonite radnje koje predstavljaju kršenje Kodeksa, internih akata Banke ili zakonskih ili drugih propisa mogu dovesti do poziva na ličnu odgovornost, odnosno do primjene odgovarajućih mjera predviđenih važećim zakonima i internim aktima kojima je regulisan radni odnos, ili prekršajnih ili krivičnih sankcija.

13. PRIJAVLJIVANJE KRŠENJA KODEKSA

Ukoliko zaposleni saznaju da je došlo do kršenja Kodeksa, dužni su bez odlaganja, isto prijaviti svom neposrednom rukovodiocu i Službi ljudskih resursa/Kontrolnoj funkciji praćenja usklađenosti poslovanja. Prijave se mogu uputiti i anonimno putem bilo kojeg sredstva komunikacije.

Sa svim prijavama će se postupati povjerljivo, a zaposleni neće i ne smiju pretrpjeti nikakve negativne i štetne posljedice zbog prijava koje su izvršene u dobroj vjeri.