Saziv I redovne sjednice Skupštine akcionara MF banke u 2023.godini

Nadzorni odbor

Dana: 27.04.2023. godine
Broj: NO – 109/2023

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na jedanaestoj sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine, donio je

 

S A Z I V
I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara
MF banke AD Banja Luka u 2023. godini

 

koja će se održati dana 28.06.2023. godine u 10:00 časova, u prostorijama MF banke AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka predlaže se sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
 2. Imenovanje Komisije za glasanje.
 3.  Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
 4.  Imenovanje zapisničara.
 5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I redovne, I vanredne sjednice Skupštine akcionara banke u 2022. godini i I vanredne sjednice Skupštine akcionara banke u 2023. godini
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju banke sa finansijskim izvještajima za period 1.1-31.12.2022. godine, sa izvještajem nezavisnog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem.
 7.  Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti u 2022. godini.
 8.  Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2023. godinu, Strateškog plana Banke za period 2023 – 2027. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2023 – 2027. godina.
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave za 2022. godinu.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o nagrađivanju članova Nadzornog odbora.
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu i nezavisnog revizora za reviziju informacionog sistema za 2023. godinu.
 12. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2022. godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2023. godinu.
 14. Razmatranje i usvajanje posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između banke i lica u posebnom odnosu sa bankom u 2022. godini;
 15. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta MF banke AD Banja Luka
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga ukupnih varijabilnih naknada – bonusa za 2023. godinu.
 17. Razno.

 

Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 18.06.2022. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Aleksandar Kremenović

Ostale vijesti

Obvještavamo Vas da je MF Banka do daljnjeg obustavila konverziju sljedećih valuta: DKK, NOK i SEK(danske, švedske i norveške valute) iz razloga što su inostrane banke prema kojima upućujemo navedene valute obustavile njihov prijem.

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na jedanaestoj sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine, donio je S A Z I V I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka …

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, te profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti i mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, te profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti i mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, te profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti i mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Poštovani klijenti, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ovim putem vas obavještavamo o radnom vremenu MF banke tokom predstojećih praznika:  14.04.2023. – je neradni dan u poslovnicama: Banja Luka, Laktaši, Trn, Derventa, Prnjavor, Gradiška, Nova Topola, Bijeljina, Zvornik, Brčko, Doboj, Teslić, Petrovo, Prijedor, Novi Grad, Omarska, Kostajnica, Istočno …