Saziv I redovne sjednice Skupštine akcionara MF banke u 2023.godini

Nadzorni odbor

Dana: 27.04.2023. godine
Broj: NO – 109/2023

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na jedanaestoj sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine, donio je

 

S A Z I V
I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara
MF banke AD Banja Luka u 2023. godini

 

koja će se održati dana 28.06.2023. godine u 10:00 časova, u prostorijama MF banke AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka predlaže se sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
 2. Imenovanje Komisije za glasanje.
 3.  Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
 4.  Imenovanje zapisničara.
 5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I redovne, I vanredne sjednice Skupštine akcionara banke u 2022. godini i I vanredne sjednice Skupštine akcionara banke u 2023. godini
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju banke sa finansijskim izvještajima za period 1.1-31.12.2022. godine, sa izvještajem nezavisnog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem.
 7.  Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti u 2022. godini.
 8.  Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2023. godinu, Strateškog plana Banke za period 2023 – 2027. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2023 – 2027. godina.
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave za 2022. godinu.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o nagrađivanju članova Nadzornog odbora.
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu i nezavisnog revizora za reviziju informacionog sistema za 2023. godinu.
 12. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2022. godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2023. godinu.
 14. Razmatranje i usvajanje posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između banke i lica u posebnom odnosu sa bankom u 2022. godini;
 15. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta MF banke AD Banja Luka
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga ukupnih varijabilnih naknada – bonusa za 2023. godinu.
 17. Razno.

 

Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 18.06.2022. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Aleksandar Kremenović

Ostale vijesti

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata. Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata. Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata. Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

U skladu sa aktivnostima ublažavanja negativnih posljedica rasta EURIBOR-a, MF banka AD Banja Luka obavještava klijente da će se od 01.07.2023. godine primjeniti korigovana, odnosno smanjena varijabilna kamatna stopa na kredite koje klijenti u skladu sa potpisanim ugovorima o kreditu i pripadajućim aneksima imaju kod MF banke AD Banja Luka. Smanjenje kamatne stope se vrši …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata. Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …