OBAVJEŠTENJE o smanjenju varijabilnog dijela kamatne stope

U skladu sa aktivnostima ublažavanja negativnih posljedica rasta EURIBOR-a, MF banka AD Banja Luka obavještava klijente da će se od 01.07.2023. godine primjeniti korigovana, odnosno smanjena varijabilna kamatna stopa na kredite koje klijenti u skladu sa potpisanim ugovorima o kreditu i pripadajućim aneksima imaju kod MF banke AD Banja Luka.

Smanjenje kamatne stope se vrši linearno u procentu od 1,15% za sve kredite sa ugovorenom varijabilnom kamatnom stopom u skladu sa Odlukom Uprave banke, te će se smanjenje odnositi na period od 01.07.2023. godine do 31.12.2023. godine. Buduće kretanje i promjene EURIBOR-a u toku navedenog perioda neće uticati na promjenu nominalne kamatne stope za klijente do 31.12.2023. godine. Nakon 31.12.2023. godine, vršiće se promjena kamatne stope, shodno kretanjima i promjenama EURIBOR-a na navedeni datum.

Banka će i nakon navedenog perioda u kom je na snazi smanjena kamatna stopa, uzeti u obzir date okolnosti u tom momentu, te ukoliko ocijeni da je potrebno, ponovo preduzeti mjere ublažavanja negativnih posljedica po klijente i partnere MF banke AD Banja Luka.

Navedenom aktivnosti, MF banka AD Banja Luka, u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom i u skladu sa društveno-odgovornim poslovanjem i načelima dobrog privrednika nastoji da pomogne i olakša svojim klijentima trenutnu situaciju uzrokovanu rastom EURIBOR-a.

MF banka AD Banja Luka će klijente koji su predmet prethodno navedene promjene o istome detaljnije obavjestiti putem elektronskih i pisanih sredstava komunikacije.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice klijenti se mogu obratiti najbližoj poslovnici MF banke AD Banja Luka, putem telefona: 051/240-300 ili putem email-a: office@mfbanka.com.

Vaša MF banka AD Banja Luka

Ostale vijesti

Poštovani,Obavještavamo Vas da je MF BANKA a.d. Banja Luka 29.12.2023. godine izvršila zatvaranje računa fizičkih i pravnih lica na kojima nije bilo aktivnosti od strane vlasnika računa u periodu dužem od 12 mjeseci, u skladu sa zakonom o unutrašnjme platnom prometu (Službeni glasnik RS 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22) i Uputstvom o otvaranju i zatvaranju …

U skladu sa Odlukom ABRS o utvrđivanju forme i sadržaja izvještaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom (Službeni glasnik Republike Srpske 74/2022), dužnost banke je da korisniku, bez naknade, obezbjedi dostupnost izvještaja o svim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, najmanje jednom godišnje.  U skladu sa navedenom Odlukom, obavještavamo Vas da ako …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata.  Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata. Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

Poštovani klijenti, Obavještavamo vas da će MF banka a.d.Banja Luka izvršiti zatvaranje računa fizičkih i pravnih lica na kojima nije bilo aktivnosti od strane vlasnika računa u periodu dužem od 12 mjeseci, u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu (Službeni glasnik RS 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22) i Uputstvom o otvaranju i zatvaranju računa …