SAZIV II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini

Nadzorni odbor

Dana: 4.3.2024. godine
Broj: NO – 76/2024

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17,  19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na osmoj sjednici održanoj dana 4.3.2024. godine, donio je

 

S A Z I V
II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara
MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini

 

koja će se održati dana 22.3.2024. godine u 10:00 časova, u prostorijama Banke, sa sjedištem u ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Izbor predsjednika Skupštine banke;
 2. Imenovanje Komisije za glasanje;
 3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik;
 4. Imenovanje zapisničara;
 5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I vanredne sjednice skupštine akcionara u 2024. godini;
 6. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke;
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke;
 8. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Banke;
 9. Razmatranje i donošenje odluke o odobravanju zaključenja ugovora sa novim članom Nadzornog odbora Banke;
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama za članove Nadzornog odbora;
 11.  Razno

Napomena:

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 12.3.2024. godine. Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama anke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.            

 

                                                                                                          Predsjednik Nadzornog odbora                                                        Srećko Bogunović

Ostale vijesti

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata.Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

Upitnik o dostupnosti zelenog finansiranja u okviru projekta GEFF III koji realizuje EBRD. Molimo Vas da popunite upitnik koji će nam pomoći da naše proizvode i usluge učinimo dostupnijim. Popunjavanje upitnika vam neće oduzeti više od 10 minuta. Link do upitnika: Gender Baseline Study (smartsurvey.co.uk)

Poštovani,Obavještavamo Vas da je MF BANKA a.d. Banja Luka 29.12.2023. godine izvršila zatvaranje računa fizičkih i pravnih lica na kojima nije bilo aktivnosti od strane vlasnika računa u periodu dužem od 12 mjeseci, u skladu sa zakonom o unutrašnjme platnom prometu (Službeni glasnik RS 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22) i Uputstvom o otvaranju i zatvaranju …