Saziv II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka u 2023. godini

Nadzorni odbor    

Dana: 30.10.2023. godine   Broj: NO – 270/2023

Na osnovu člana 66. i člana 54. stav 2. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17,  19/18 I 54/19) i člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na dvadeset osmoj sjednici održanoj dana 30.10.2023. godine, donio je

S A Z I V

II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara

MF banke AD Banja Luka u 2023. godini

koja će se održati uživo, dana 17.11.2023. godine u 10:00 časova, u prostorijama Centrale MF banke AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka predlaže se sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
  2. Imenovanje Komisije za glasanje.
  3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
  4. Imenovanje zapisničara.
  5. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka
  6. Razmatranje i usvajanje Politike i prakse naknada zaposlenih u MF banci AD Banja Luka
  7. Razmatranje i donošenje Odluke o uključivanju subordinisanog duga u dopunski kapital Banke
  8. Razno.

Napomena:

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 07.11.2023. godine.

Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.             

                                                                                                                                               Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                                                                       Aleksandar Kremenović

Ostale vijesti

Nadzorni odbor, Dana: 29.04.2024. godine Broj: NO – 134/2024 Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na trinaestoj sjednici održanoj dana 29.04.2024. godine, donio je S A Z I V  I …

Poštovani klijenti, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, želimo da vas obavijestimo o radnom vremenu MF banke i njenih poslovnica za predstojeće praznike na dane  01. i 02. maja ali i 03., 06. i 09. maja 2024. godine. • 01. i 02. maj -  neradni dani u svim …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata.Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

Upitnik o dostupnosti zelenog finansiranja u okviru projekta GEFF III koji realizuje EBRD. Molimo Vas da popunite upitnik koji će nam pomoći da naše proizvode i usluge učinimo dostupnijim. Popunjavanje upitnika vam neće oduzeti više od 10 minuta. Link do upitnika: Gender Baseline Study (smartsurvey.co.uk)