Saziv II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka u 2023. godini

Nadzorni odbor    

Dana: 30.10.2023. godine   Broj: NO – 270/2023

Na osnovu člana 66. i člana 54. stav 2. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17,  19/18 I 54/19) i člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na dvadeset osmoj sjednici održanoj dana 30.10.2023. godine, donio je

S A Z I V

II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara

MF banke AD Banja Luka u 2023. godini

koja će se održati uživo, dana 17.11.2023. godine u 10:00 časova, u prostorijama Centrale MF banke AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka predlaže se sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
  2. Imenovanje Komisije za glasanje.
  3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
  4. Imenovanje zapisničara.
  5. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka
  6. Razmatranje i usvajanje Politike i prakse naknada zaposlenih u MF banci AD Banja Luka
  7. Razmatranje i donošenje Odluke o uključivanju subordinisanog duga u dopunski kapital Banke
  8. Razno.

Napomena:

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 07.11.2023. godine.

Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.             

                                                                                                                                               Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                                                                       Aleksandar Kremenović

Ostale vijesti

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata. Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata. Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata. Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

U skladu sa aktivnostima ublažavanja negativnih posljedica rasta EURIBOR-a, MF banka AD Banja Luka obavještava klijente da će se od 01.07.2023. godine primjeniti korigovana, odnosno smanjena varijabilna kamatna stopa na kredite koje klijenti u skladu sa potpisanim ugovorima o kreditu i pripadajućim aneksima imaju kod MF banke AD Banja Luka. Smanjenje kamatne stope se vrši …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata. Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …