Sjednica Skupštine akcionara MF banka a.d. Banja Luka

S A Z I V
I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara
MF banke AD Banja Luka u 2022. godini

koja će se održati dana 20.06.2022. godine u 10:00 časova, u prostorijama MF banke AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.

 

D N E V N I R E D

 1.  Izbor predsjednika Skupštine banke.
 2.  Imenovanje Komisije za glasanje.
 3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
 4. Imenovanje zapisničara.
 5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine akcionara banke u 2021. godini.
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju banke sa finansijskim izvještajima za period 1.1-
  31.12.2021. godine, sa izvještajem nezavisnog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti u 2021. godini.
 8. Razmatranje i usvajanje revidiranog Plana poslovanja za 2022. godinu, Strateškog plana Banke za period 2022 – 2026. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2022 – 2026. godina.
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave za 2021. godinu.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o nagrađivanju članova Nadzornog odbora.
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu i nezavisnog revizora za reviziju informacionog sistema za 2022. godinu.
 12. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2021. godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2022. godinu.
 14. Razmatranje i usvajanje posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između banke i lica u posebnom odnosu sa bankom u 2021. godini;
 15. Razmatranje i usvajanje revidirane Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo u Nadzornom odboru MF banke AD Banja Luka i samoprocjenu rada Nadzornog odbora
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga ukupnih varijabilnih naknada – bonusa za 2022. godinu.
 17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke
 18. Razmatranje i imenovanje novog saziva Nadzornog odbora MF banke AD Banja Luka
 19. Razno.

Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 10.06.2022. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Ostale vijesti

Nadzorni odbor, Dana: 29.04.2024. godine Broj: NO – 134/2024 Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na trinaestoj sjednici održanoj dana 29.04.2024. godine, donio je S A Z I V  I …

Poštovani klijenti, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, želimo da vas obavijestimo o radnom vremenu MF banke i njenih poslovnica za predstojeće praznike na dane  01. i 02. maja ali i 03., 06. i 09. maja 2024. godine. • 01. i 02. maj -  neradni dani u svim …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata.Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

Upitnik o dostupnosti zelenog finansiranja u okviru projekta GEFF III koji realizuje EBRD. Molimo Vas da popunite upitnik koji će nam pomoći da naše proizvode i usluge učinimo dostupnijim. Popunjavanje upitnika vam neće oduzeti više od 10 minuta. Link do upitnika: Gender Baseline Study (smartsurvey.co.uk)