A+ A A-

KREDIT ZA OSNOVNA SREDSTVA I INVESTICIJE

KORISNICI: mikro, mala i srednja preduzeća/preduzetnici
IZNOS KREDITA: KM 10.000 - KM 500.000 ,
ROK OTPLATE: Od 13  do 60 mjeseci (za iznose kredita 10.000 KM i manje maksimalno 36 mjeseci)
NAMJENA:    
- za osnovna sredstva i investicije,
- za refinansiranje kreditnih obaveza
NAČIN ISPLATE: u jednoj ili više tranši na transakcioni račun klijenta uz definisan period korištenja i u skladu sa potrebama kontrole namjene plasmana
NAČIN OTPLATE: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima, sa ili bez grejs perioda.
GREJS PERIOD:    
- rok otplate do 36 mjeseci - grejs period  do 6 mjeseci
- rok otplate od 37 do 60 mjeseci - grejs period do 12 mjeseci

OBEZBJEĐENJE:

  • Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog fizičkog lica, prihvata se kao samoatalno obezbjeđenje do iznosa od 50.000 KM i manje, maksimalno do tri jemca,
  • Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog pravnog lica/preduzetnika, prihvata se kao samoatalno obezbjeđenje do iznosa od 100.000 KM i manje maksimalno tri jemca,
  •  Kredit bez jemaca (max.50.000 KM za preduzetnike, max.200.000 KM za mala i srednja preduzeća) ukoliko klijent ispunjava uslove,
  • Zalog na pokretnu imovinu prihvata se kao samostalno obezbjeđenje do iznosa  od 100.000 KM i manje
  • Hipoteka, obavezna za sve klijente kod kojih je iznos kredita veći od 40% ukupnog prihoda prethodne godine.
  • Novčani depozit - ukoliko je ponuđeno obezbjeđenje 100% novčani depozit deponovan kod banke, nije potrebno uzimati druga obezbjeđenja.
  • Ostali vidovi obezbjeđenja (moguće su kombinacije svih vidova obezbjeđenja, a konačnu odluku donosi nadležni kreditni odbor.)

 


  

 

Krediti za osnovna sredstva i investicije

Pretraga