S A Z I V I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini

Nadzorni odbor,

Dana: 29.04.2024. godine

Broj: NO – 134/2024

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na trinaestoj sjednici održanoj dana 29.04.2024. godine, donio je

S A Z I V 

I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara

MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini

koja će se održati dana 27.06.2024. godine u 10:00 časova, u prostorijama Banke, sa sjedištem u ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka. 

Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
 2. Imenovanje Komisije za glasanje.
 3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
 4. Imenovanje zapisničara. 
 5. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa  II vanredne sjednice Skupštine akcionara banke u 2024. godini.
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju banke sa finansijskim izvještajima za period 1.1-31.12.2023. godine, sa izvještajem nezavisnog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i  Odbora  za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti u 2023. godini.
 8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2024. godinu, Strateškog plana Banke za period 2024 – 2028. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2024 – 2028. godina.
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave za 2023. godinu.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu i nezavisnog revizora za reviziju informacionog sistema za 2024. godinu.
 11. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2023. godinu.
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2024. godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između banke i lica u posebnom odnosu sa bankom u 2023. godini;
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga ukupnih varijabilnih naknada – bonusa za 2024. godinu.
 15. Razmatranje i usvajanje Politike i prakse naknade zaposlenima u Banci.
 16. Razmatranje prijedloga aneksa ugovora sa predsjednikom Nadzornog odbora Banke.
 17. Razno.

Napomena:

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17.06.2024. godine.

Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama Banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora 

Sandra Lonco

Ostale vijesti

Nadzorni odbor, Dana: 29.04.2024. godine Broj: NO – 134/2024 Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na trinaestoj sjednici održanoj dana 29.04.2024. godine, donio je S A Z I V  I …

Poštovani klijenti, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, želimo da vas obavijestimo o radnom vremenu MF banke i njenih poslovnica za predstojeće praznike na dane  01. i 02. maja ali i 03., 06. i 09. maja 2024. godine. • 01. i 02. maj -  neradni dani u svim …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata.Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

Upitnik o dostupnosti zelenog finansiranja u okviru projekta GEFF III koji realizuje EBRD. Molimo Vas da popunite upitnik koji će nam pomoći da naše proizvode i usluge učinimo dostupnijim. Popunjavanje upitnika vam neće oduzeti više od 10 minuta. Link do upitnika: Gender Baseline Study (smartsurvey.co.uk)