SAZIV I (prve) vanredne sjednice skupštine akcionara MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini

Nadzorni odbor

Dana 15.01.2024. godine      Broj: NO – 5 /2024

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17,  19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na prvoj sjednici održanoj dana 15.1.2024. godine, donio je

S A Z I V 

I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara

MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini

koja će se održati dana 1.2.2024. godine u 10:00 časova, u prostorijama Banke, sa sjedištem u ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka. Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine banke.

2. Imenovanje Komisije za glasanje.

3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.

4. Imenovanje zapisničara.

5. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa I redovne sjednice i II vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke u 2023. godini.

6. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke, prof. dr Darka Radića.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke.

8. Razmatranje prijedloga za imenovanje novog člana Nadzornog odbora Banke i odobrenje za zaključenje ugovora sa novim članom Nadzornog odbora.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Banke.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju aneksa ugovora sa članom Nadzornog odbora, Dželilom Huremović.

11.  Razno.

Napomena:

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 22.1.2024. godine.

Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama Banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandar Kremenović

Ostale vijesti

Nadzorni odbor, Dana: 29.04.2024. godine Broj: NO – 134/2024 Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na trinaestoj sjednici održanoj dana 29.04.2024. godine, donio je S A Z I V  I …

Poštovani klijenti, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, želimo da vas obavijestimo o radnom vremenu MF banke i njenih poslovnica za predstojeće praznike na dane  01. i 02. maja ali i 03., 06. i 09. maja 2024. godine. • 01. i 02. maj -  neradni dani u svim …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata.Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

Upitnik o dostupnosti zelenog finansiranja u okviru projekta GEFF III koji realizuje EBRD. Molimo Vas da popunite upitnik koji će nam pomoći da naše proizvode i usluge učinimo dostupnijim. Popunjavanje upitnika vam neće oduzeti više od 10 minuta. Link do upitnika: Gender Baseline Study (smartsurvey.co.uk)