SAZIV I (prve) vanredne sjednice skupštine akcionara MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini

Nadzorni odbor

Dana 15.01.2024. godine      Broj: NO – 5 /2024

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17,  19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na prvoj sjednici održanoj dana 15.1.2024. godine, donio je

S A Z I V 

I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara

MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini

koja će se održati dana 1.2.2024. godine u 10:00 časova, u prostorijama Banke, sa sjedištem u ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka. Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine banke.

2. Imenovanje Komisije za glasanje.

3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.

4. Imenovanje zapisničara.

5. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa I redovne sjednice i II vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke u 2023. godini.

6. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke, prof. dr Darka Radića.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke.

8. Razmatranje prijedloga za imenovanje novog člana Nadzornog odbora Banke i odobrenje za zaključenje ugovora sa novim članom Nadzornog odbora.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Banke.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju aneksa ugovora sa članom Nadzornog odbora, Dželilom Huremović.

11.  Razno.

Napomena:

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 22.1.2024. godine.

Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama Banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandar Kremenović

Ostale vijesti

Poštovani,Obavještavamo Vas da je MF BANKA a.d. Banja Luka 29.12.2023. godine izvršila zatvaranje računa fizičkih i pravnih lica na kojima nije bilo aktivnosti od strane vlasnika računa u periodu dužem od 12 mjeseci, u skladu sa zakonom o unutrašnjme platnom prometu (Službeni glasnik RS 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22) i Uputstvom o otvaranju i zatvaranju …

U skladu sa Odlukom ABRS o utvrđivanju forme i sadržaja izvještaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom (Službeni glasnik Republike Srpske 74/2022), dužnost banke je da korisniku, bez naknade, obezbjedi dostupnost izvještaja o svim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, najmanje jednom godišnje.  U skladu sa navedenom Odlukom, obavještavamo Vas da ako …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata.  Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata. Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

Poštovani klijenti, Obavještavamo vas da će MF banka a.d.Banja Luka izvršiti zatvaranje računa fizičkih i pravnih lica na kojima nije bilo aktivnosti od strane vlasnika računa u periodu dužem od 12 mjeseci, u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu (Službeni glasnik RS 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22) i Uputstvom o otvaranju i zatvaranju računa …