Objekat se nalazi u Prnjavoru, Udaljenost magistralnog puta Banja Luka – Prnjavor iznosi oko 30 metara. Ukupna površina zemljišta iznosi: 4.481 m2

Nepokretnosti upisane u ZK izvadak broj 1087 KO SP Omarska, označene kao k.č. broj 968/1 "Put" površine 3754 m2 i k.čl. 969/2 "Oranica" površine 21866 m2, koje odgovaraju nekretninama upisanim u PL broj 2045/1 KO Omarska, označene kao k.č. broj 1942/22 "Gajevi" njiva površine 21866 m2 i k.č. 1942/23 "Gakevo" njiva površine 3754 m2.CIJENA: 495.000 …

Objekat se nalazi u Petoševcima, Opština Laktaši, udaljena na oko 1 km od glavne saobraćajnice Laktaši-Srbac. Nekretnina ima pristup sa lokalnog asfaltiranog puta koji prolazi kroz naselje Petoševci.Nekretnine su označene po novom premjeru kao:k.č. br. 627/5 zvana "Krčevina" u naravi njiva 2. klase površine 1710 m2;k.č. br. 627/10 zvana "Krčevina" u naravi njiva 3. klase …

Poslovni objekat sa pripadajućim zemljištem, lociran u Omarskoj, na zemljištu označenom kao k.č. 3994/ upisan u Posjedovni list 2226 K.O. Novakovići, ukupne površine 820 m2, po novom premjeru,a što odgovara k.č. br. 232/3 K.O. SP Omarska ukupne površine 820 m2 upisanoj u ZK uložak broj 503 po starom premjeru.Poslovni objekat je lociran u naselju Omarska …

Lokacija je u naselju Veliko Blaško, nekoliko kilometara od centra Laktaša na Magistralnom putu M16 Klašnice-Prnjavor. Sastoji se od objekta salona, skladištenja i upravnog objekta.Objekat salona je prizemni objekat dimenzija 12.5m x 18m, odnosno ukupne bruto površine 225 m2.Objekat skladišta je dimenzija 25m x 8.5m odnosno ukupne bruto površine 212,5 m2.Objekat uprave je u građevinskom …

Objekat  se nalazi u stambenom naselju „Kolubara“ u urbanom području grada Brčkog u ulici Dražena Petrovića. U neposrednoj blizini predmetnog objekta se nalaze: Dječije obdanište, Osnovna škola, Srednja tehnička škola, Dom zdravlja, TC Konzum...Kuća je sagrađena na dvije etaže površine 157,7 m2, a na zemljištu površine 169 m2.CIJENA: 120.000 KM Previous image Next image