Prigovori

Klijent, jemac ili drugo lice koje lično obezbjeđuje ispunjenje obaveza ima pravo da uputi prigovor “MF banka” a.d. Banja Luka ako smatra da se Banka ne pridržava odredaba zakona, opštih uslova poslovanja, dobre poslovne prakse i obaveza iz zaključenog ugovora i to na sledeće načine:

platni promet sa ino svijetla

Pisani prigovor

Slanjem pisanog prigovora putem pošte na zvaničnu adresu Banke: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save broj 61, 78000 Banja Luka, sa naznakom “za Službenika MF banka a.d. odgovornom za provođenje postupka po prigovoru klijenta”;

mail svijetla

Putem elektronske pošte

Slanjem pisanog prigovora putem elektronske pošte na elektronsku mail adresu MF banka a.d. Banja Luka: office@mfbanka.com sa naznakom “za Službenika MF banka a.d. odgovornom za provođenje postupka po prigovoru klijenta”;

Nacin otplate svijetla

Lično ili putem online obrasca

Ličnim dostavljanjem pisanog prigovora u sjedište Banke ili sjedište bilo kojeg organizacinog dijela Banke;
U slučaju da Klijent želi da uputi prigovor Banci pisanim putem ima mogućnost da popuni online Obrazac koji je dostupan na stranici MF banka a.d. Banja Luka.

Podnošenje prigovora

Banka je dužna da Podnosiocu prigovora odgovori u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

Način podnošenja prigovora Banci je pobliže uređen Opštim uslovima poslovanja “MF banka” a.d. Banja Luka.

Pravo prigovora Klijenta je regulisano Zakonom o bankama Republike Srpske (Sl. glasniku RS br. 4 od 17. januara 2017, 19/18, 54/19), Zakonom o bankama Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH br. 27 od 12 aprila 2017), Zakonom o zaštiti korisnika finanansijskih usluga (Sl. novine FBiH br. 31 od 23 aprila 2014) kao i konkretnim Odlukama entitetskih Agencija za banarstvo.

Sve informacije koje dobijemo od Klijenta, kao i lični podaci Klijenta, će biti tretirane kao povjerljive i bezbjedne poštovanjem regulative o zaštiti ličnih podataka i  bankarske tajne.