Uprava banke

Aleksandar Kremenović

predsjednik Uprave

Milijana Čavić

član Uprave

Milijana Čavić imenovana je na mjesto člana Uprave MF banke 1.februara 2023.godine, a u okviru njenih nadležnosti nalaze se sektori: Sektor za stanovništvo i šaltere , Sektor za preduzetnike, Sektor za korporativne i javne klijente, Sektor za podršku i kontrolu prodaje i pripadajućim službama i odjelima, kao i Službe za upravljanje proizvodima i kanalima. Od oktobra 2019. godine do 1. februrara 2023.godine, obavljala je funkciju izvršnog direktora Mikrokreditnog društva Mikrofin , a od juna 2022.godine nalazila se na poziciji člana Nadzornog odbora MF banke a.d. Banja Luka. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Radenko Derkuća

član Uprave

Radenko Derkuća zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je 2007. godine na Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci. Na poziciju v.d. člana Uprave MF banke imenovan je 20.aprila 2023.godine, a u njegovoj nadležnosti nalazi se Sektor mišljenja i naplate, Sektor upravljanja rizicima, te Služba za računovodstvo i finansijsko izvještavanje te Služba za praćenje usklađenosti poslovanja. U periodu od 2013. do 2018. godine radio je na poziciji Rukovodioca službe upravljanja kreditnim rizikom i kontrole portfolija Mikrokreditnog društva Mikrofin, nakon čega svoj razvojni put nastavlja u MF banci a.d. Banja Luka , pretežno na rukovodećim pozicijima u okviru Sektora upravljanja i kontrole rizicima.

Nadzorni odbor banke

Sandra Lonco - predsjednik

Dželila Huremović - član

Frieder Wohrmann – član

Aleksandar Čolić - član

Srećko Bogunović - član