Krediti
IRB-a

Krediti za stambeno zbrinjavanje ciljnih grupa sa dugim rokom otplate. Kamatna stopa se razlikuje u zavisnosti od grupe kojoj pripadate (od 3 do 4,20%).

Iznos kredita svijetla

Iznos kredita

Nudimo kredite u vrijednostima od 10.000
do 150.000 KM, sa provizijom od 0,5%

Rok otplate svijetla

Rok otplate

Maksimalni rok otplate u trajanju
do 25 godina bez grejs perioda

Nacin otplate svijetla

Kamatna stopa

Mladi bračni parovi (3%), beneficirana grupa (3,6%), grupa I (4%), opšta grupa (4,2%)

Namjena

  •  kupovina, izgradnja, rekonstrukcija ili proširenje stambene jedinice tako da ukupna površina postojeće stambene jedinice ne smije da prelazi 50 m2 za podnosioca zahtjeva, uvećano za 20 m2 po svakom članu domaćinstva

Grupe

Korisnici sredstava mlađi od 30 godina (oboje).

Članovi porodica poginulih i nestalih boraca,

 

ratni vojni invalidi I-IV kategorije,

 

civilne žrtve rata od I-IV grupe,

 

osobe sa invaliditetom iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12),

 

samohrani roditelji sa 4 i više djece,

 

porodice sa 4 i više djece,

 

korisnici kredita koji sredstva upotrebljavaju za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

Bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje),

 

samohrani roditelji sa 3 djece,

 

porodice sa 3 djece.

Porodice sa 1 ili 2 djece,

 

samohrani roditelji sa 1 ili 2 djece.